PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PRZETOKA MOCZOWODOWO-JELITOWA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1990/43/1.

autorzy

Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Zbigniew Wierzbicki
Z Katedry i Kliniki Urologu Instytutu Chirurgii AM w Warszawie Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. T. Krzeski
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. M. Szostek Z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Chirurgii AM
w Warszawie
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. W. Rowiński Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. M. Szostek

streszczenie

Przedstawiono chorą z przetoką pomiędzy moczowodem a jelitem cienkim, u której wytworzenie przezskórnej przetoki nerkowej pozwo­liło na przeprowadzenie operacji naprawczej i zachowanie nerki.

Przetoki pomiędzy układem moczowym, a przewodem pokarmowym występują rzadko. W światowym piśmiennictwie opisano około 130 ta­kich spostrzeżeń (4). W polskim piśmiennictwie powojennym znaleźliśmy ich tylko siedem (1, 2, 3, 5, 7, 8). Wyjątkową rzadkość stanowią przetoki pomiędzy moczowodem, a jelitem cienkim. Do 1983 roku Nieh (6) zna­lazł w piśmiennictwie anglojęzycznym opisy tylko 6 takich przetok. W swym doniesieniu przedstawił dalszych trzech chorych oraz odmienny od dotychczasowego sposób leczenia (6). Zazwyczaj leczenie przetok po­między układem moczowym, a przewodem pokarmowym polegało na usunięciu nerki i odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego (1). Wpro­wadzenie do Kliniki nowoczesnej endourologii oraz ultrasonografii po­zwala na zmianę sposobu postępowania, co ilustruje przedstawiany przy­padek (6).

Przedstawiamy chorą z przetoką pomiędzy moczowodem, a jelitem cienkim, leczoną w Klinice Urologii AM w Warszawie, u której wytwo­rzenie przezskórnej nefrostomii pozwoliło na zachowanie nerki.

OPIS PRZYPADKU

Chora G.W., lat 42 (nr hist. chor. 361/86) została przyjęta do Kliniki Urologii AM w Warszawie 15.03.86 roku z powodu dolegliwości bólowych w prawej okolicy lędźwiowej i utrzymującej się od dwóch tygodni podwyższonej ciepłoty ciała do 40°C. Chora podaje utratę łaknienia, spadek ciężaru ciała, zauważyła również okre­sowe występowanie biegunek. Przed dwoma miesiącami przebyła prawostronne wy­cięcie jelita grubego i usunięcie prawego jajnika z powodu endometriozy. Badania laboratoryjne wykazały znacznego stopnia niedokrwistość, obniżony poziom białka w surowicy krwi przy prawidłowych wartościach mocznika i kreatyniny. Badanie bakteriologiczne moczu wykazało zakażenie Escherichia coli. Urografia ujawniła poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego prawej nerki (ryc. 1).

Ze względu na stan ogólny chorej i zastój zakażonego moczu w nerce wytwo­rzono przezskórną prawostronną przetokę nerkową pod kontrolą ultrasonografii, uzyskując wypływ ropnego moczu pod ciśnieniem. Po poprawie stanu ogólnego chorej, wykonana ureteropielografia, wykazała obecność przetoki między prawym moczowodem, a jelitem cienkim (ryc. 2).

Chorą operowano 3. 04. 1986 r. Cięciem skośnym w podbrzuszu po stronie prawej, pozaotrzewnowo, dotarto do poszerzonego prawego moczowodu napotykając na moczowodzie dwie lniane podwiązki wciągające w szew moczowód wraz z otrzewną. Podwiązki usunięto, resekowano około 2 cm zniszczonego w miejscu ich zało­żenia moczowodu. Wprowadzono do moczowodu cewnik podwójnie zgięty i zespolono moczowód pojedynczymi szwami katgutowymi ?koniec do końca". Na wysokości usuniętych z moczowodu podwiązek otwarto jamę otrzewnej i po rozpreparowaniu zrostów jelita cienkiego stwierdzono w dwóch jego pętlach kanały przetok. Oba kanały resekowano, a otwory w pętlach zeszyto dwuwarstwowo. Otrzewnę zeszyto. Pozostawiono dren w przestrzeni pozaotrzewnowej. Usunięcie nefrostomii zakoń­czyło operację. Cewnik pozostawiony w moczowodzie usunięto w 20 dobie po ope­racji przez cystoskop.

Badanie kontrolne w 3 lata po operacji wykazało bardzo dobry stan ogólny chorej. Przybyła około 8 kg, dolegliwości ze strony układu moczowego i przewodu pokarmowego nie zgłasza. Badania laboratoryjne prawidłowe. Nie stwierdzono za­każenia układu moczowego. Urografia, poza nieznacznym poszerzeniem miedniczki nerkowej, prawidłowa (ryc. 3).

OMÓWIENIE

Trzy przetoki pomiędzy moczowodem, a jelitem cienkim, opisane w polskim piśmiennictwie, wystąpiły po operacjach ginekologicznych. Tylko u jednej chorej zachowano nerkę, odtwarzając ciągłość moczowodu sposobem Boariego. U pozostałych dwóch nerkę wycięto (1, 3).

U naszej chorej wytworzenie przetoki nerkowej przez nakłucie pozwo­liło, dzięki dobremu odprowadzeniu moczu, na opanowanie zakażenia i przygotowanie chorej do operacji naprawczej. Przezskórne nakłucie nerki umożliwia wprowadzenie cewnika do moczowodu na drodze zstępującej. Nieh doprowadził do zagojenia przetoki takim postępowaniem. A u innego chorego wprowadzenie cewnika do moczowodu od strony pę­cherza z pozostawieniem go na dłuższy czas, dało ten sam efekt (6). Wnioskuje on, że w podobnych sytuacjach, leczenie operacyjne jest wska­zane dopiero wtedy, gdy długotrwałe utrzymanie cewnika w moczowodzie nie doprowadza do zagojenia przetoki (6).

Opisana obserwacja podkreśla wzrastającą wartość endourologii i ra­diologii interwencyjnej w codziennej pracy klinicznej.

piśmiennictwo

  1. 1. Borówka A., Romaszewski W.: Dwa przypadki przetoki moczowodowo-jeli­towej. Urol. Pol., 1980, 33, 4, 347. ? 2. Dobrzęcki W,, Cisek T., Kaczmarek A.: Nierozpoznany przedoperacyjnie przypadek przetoki nerkowo-okrężniczej. Urol. Pol., 1978, 31, 1, 95. ? 3. Krakowski J., Bieda J., Płatek K.: Przetoka moczowodowo-jelitowa po operacji ginekologicznej. Urol. Pol., 1986, 39, 2, 124. ? 4. Malewski A. W., Dhar P. M., Razzak H A.: Reno-colonic fistula. J. Kuwait med. Ass., 1988, 22, 3, 267. ~ 5. Milewski J. B., Borówko A.: Przetoka moczowodowo-jelitowa jako powikłanie po wycięciu nerki. Wiad. Lek., 1985, 38, 13, 958. ? 6. Nieh P. T.: Ure­teroileal fistulas. J.Urol., 1983, 130, 3, 555. ? 7. Ossoliński S., Daraż B., Dynia S.: Przetoka moczowodowo-esicza powstała w wyniku śródoperacyjnego uszkodzenia moczowodu podczas usuwania macicy. Przeg. Lek., 1975, 32, 5, 486. ? 8. Ploch R.: Przetoka moczowodowo-pochwowo-esicza. Pol. Przeg. Chir., 1965, 37, 4a, 453.