PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

NERKA POTRÓJNA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1990/43/1.

autorzy

Henryk Kwapisz, Andrzej Łodziński, Wacław Lorenz
Z Oddziału Urologicznego Szpitala im. L. Rydygiera w Częstochowie
Ordynator Oddziału: dr n. med. A. Łodziński
Z Pracowni Radiologicznej Szpitala w Oleśnie Śląskim
Dyrektor ZOZ w Oleśnie: lek. med. J. Kuźniak

streszczenie

Przedstawiono chorą z potrójnym układem kielichowo-miedniczko­wym, stwierdzonym przypadkowo w czasie obserwacji szpitalnej.

Do najczęstszych wad rozwojowych narządów moczowych należy ner­ka podwójna (3, 4, 5). Powstaje ona na skutek złożonych zaburzeń ro­zwojowych (1). W materiale klinicznym występuje od 0,3% do 1,9% chorych, stanowiąc jedno z najczęstszych zaburzeń rozwojowych (2). W odróżnieniu od często występującego zdwojenia kielichów, miedniczek i moczowodów, do rzadkości należy potrójny układ kielichowo-miednicz­kowy. W doniesieniu tym chcemy przedstawić tą rzadką anomalię ro­zwojową.

OPIS PRZYPADKU

Chora T. L., lat 47 (nr hist. chor. 3708/453) została przyjęta do Oddziału Uro­logicznego w Częstochowie ze Szpitala w Oleśnie, gdzie przebywała w Oddziale Wewnętrznym z powodu nadciśnienia tętniczego i nadczynności tarczycy. Poza tym skarżyła się na okresowe stany zapalne pęcherza moczowego. W trakcie obserwacji wykonano urografię, która wykazała w lewej nerce potrójny układ kielichowo­-miedniczkowy z trzema moczowodami łączącymi się na wysokości L5. Prawa nerka bez zmian (ryc. 1).

Chorą przyjęto do Oddziału Urologicznego. Po przyjęciu stwierdzono w bada­niach laboratoryjnych: morfologię i OB w normie, mocz bez zmian, mocznik 5,0 mmol/l (29 mg°/o), kreatyninę 110 ?mol/1 (1,2 mg°/o). Cystografia mikcyjna nie wy­kazała obecności odpływów pęcherzowo-moczowodowych. Dolegliwości pęcherzowe szybko ustąpiły. Obecnie chora znajduje się w obserwacji ambulatoryjnej. Nie odczuwa żadnych dolegliwości ze strony układu moczowego.

OMÓWIENIE

Opis ten przedstawiamy ze względu na wielką rzadkość występowa­nia tej wady. W 32-letniej historii Oddziału Urologicznego w Częstocho­wie nigdy przedtem nie spotkaliśmy potrójnej nerki. Również wśród urografii wykonanych dotychczas w Pracowni Radiologicznej Szpitala w Oleśnie była to pierwsza potrójna nerka.

piśmiennictwo

  1. 1. Augustyn M.: Anatomiczne podstawy zabiegów na nerce podwójnej. Urol.Pol., 1983, 1, 21. ? 2. Augustyn M., Dobrowolski Z.: Nerka podwójna (zdwojenie ukła­du kielichowo-miedniczkowego). Przeg. Lek., 1979, 36, 365. ? 3. Fryszman J.: Wady wrodzone nerek. Urol. Pol., 1952, III, 157. ? 4. Staszewski W.: Znaczenie wad ro­zwojowych nerek i moczowodów dla ginekologii operacyjnej. Gin. Pol., 1958, XXIX, 571. ? 5. Stolarczyk J.: Wady rozwojowe nerek. Wiad. Lek., 1958, XI, 11?12, 529?530.