PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

CIAŁA OBCE PĘCHERZA MOCZOWEGO LECZONE INSTRUMENTALNIE
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1990/43/4.

autorzy

Sławomir Mrozicki, Czesław Pawlak, Eugeniusz Miękoś
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii WAM w Łodzi Kierownik Kliniki: prof. dr hab, med. E. Miękoś

streszczenie

Przedstawiono chorego, który w celach masturbacyjnych wprowa­dził sobie dwie świeczki tortowe do pęcherza moczowego. Zwrócono uwagę na szybko narastające objawy zakażenia układu moczowego. Cia­ło obce wydobyto na drodze przezcewkowego zabiegu endoskopowego uzupełnionego stosowaniem antybiotykoterapii.

Ciała obce cewki moczowej i pęcherza moczowego są rzadkie. Spra­wiają one zwykle trudności diagnostyczne i lecznicze. Przyczyną wpro­wadzenia ciała obcego są najczęściej zaburzenia psychoseksualne, mastur-bacja, zabiegi diagnostyczne i operacje przezcewkowe.

Przedstawiamy chorego z ciałem obcym pęcherza moczowego leczo­nego w Klinice Urologii ICh WAM w Łodzi.

OPIS PRZYPADKU

Chory T. M., lał 20 (nr hist. chor. 661/89) został przyjęty do Kliniki z powodu trudności w oddawaniu moczu, całodobowego częstomoczu, parć naglących i dy-suiiii. Objawy trwały od tygodnia. Chory 10 dni wcześniej podczas masturbacji wprowadził sobie do cewki moczowej dwie świeczki tortowe (ryc. 1). Narządy klatki piersiowej i jamy brzusznej bez zmian. Zewnętrzne narządy płciowe bei zmian. Stężenie mocznika 15,1 mmol/l i kreatyniny 352 umol/l w surowicy krwi Badanie moczu: c. wł. ? 1024, białko ? 0,62 g/l, krwinki białe ? gęsto zalegają pole widzenia, krwinki czerwone ? 115/ul. Urografia zmian morfologicznych oraz zaburzeń czynności narządów układu moczowego nie wykazała. W badaniu ultra­sonograficznym nerek, pęcherza moczowego, stercza oraz pęcherzyków nasiennych zmian chorobowych nie rozpoznano.

Cystoskopia: błona śluzowa przekrwiona, obrzęknięta, miejscami pokryta włók-nikiem. Ujście moczowodów prawidłowo położone, niezmienione. W szczycie pę­cherza moczowego widoczne dwie świeczki tortowe długości 10 cm i średnicy 4 mm.

Operacja: w premedykacji (100 mg dolarganu + 10 mg relanium) wprowadzono do pęcherza moczowego kleszczyki operacyjne poprzez obudowę cystoskopu Nr 21 Charr. Kleszczykami obnażono koniec knota każdej świeczki, za który uchwycono ją i usunięto przez obudowę cystoskopu na zewnątrz w całości. Pozostawiono na 1 dobę w pęcherzu cewnik Foleya Nr 18 Charr. Podano sefril 3X1,0. Chorego w stanie ogólnym dobrym wypisano w 5 dobie po operacji.

OMÓWIENIE

Doniesienia na temat obecności ciał obcych cewki i pęcherza mo­czowego pojawiają się rzadko i dotyczą pojedynczych chorych (1, 2, 3,

4, 6, 7). Ciała obce wprowadzają do pęcherza najczęściej psychicznie chorzy. Rzadko jest to powikłanie endoskopowych zabiegów diagnostycz­ nych i leczniczych bądź cewnikowania pęcherza moczowego (1, 5). Cho­ rzy ci stanowią poważny problem leczniczy, a także społeczny wśród odbywających kary w zakładach penitencjarnych (1). Najczęściej obser­ wowanym powikłaniem jest zakażenie układu moczowego, ropnie około­ cewkowe i okołopęcherzową, przetoki moczowe, mocznica (1, 8, 9).

U naszego chorego pomimo krótkiego trwania choroby, wystąpiło zakażenie układu moczowego z wyraźnie podwyższonymi wartościami poziomu mocznika i kreatyniny w surowicy krwi.

W monografiach dotyczących leczenia ciał obcych cewki i pęcherza moczowego dominuje pogląd o ich usuwaniu na drodze przezcewkowej (1, 9, 10). Tylko w razie niepowodzeń tego sposobu leczenia oraz wystą­pienia powikłań, ciała obce usuwamy na drodze operacyjnej z drenażem przestrzeni okolopęcherzowej i okołocewkowej.

WNIOSKI

1. Szybka diagnostyka oraz usuwanie ciał obcych z cewki i pęcherza moczowego na drodze przezcewkowej powinno być dominującym sposo­bem postępowania.

piśmiennictwo

  1. 1. Bin M.: Analiza samouszkodzeń cewka i pęcherza moczowego w zakładach karnych. Praca doktorska, WAM, Łódź, 1977. ? 2. Byszewski T.: Dwa przypadki ciał obcych w pęcherzu. Gin. Pol., 1927, 6. IV. 566. ? 3. Fryszman J.: Dwa przy­padki ciał obcych pęcherza moczowego. Pol. Przeg. Chir., 1937, XV, 3, 644. ? 4. Kossakowski J. S.: Ciała obce pęcherza moczowego, Pol, Przeg. Chir., 1960, VVa, 1639. ? 5. Miszerak J., Orłowski T.: Dwa niezwykle przypadki ciał obcych pęcherza moczowego, Pol. Przeg. Chir,, 1963,35,1233. ? 6. Modelski W,: Parafinowe kamienie pęcherzowe, Pol. Przeg. Chir., 1956, 28, 1l39. ? 7. Ormańczyk J.: Nieco­dzienne ciało obce pęcherza moczowego. Pol. Przeg. Chir., 1970, 6a, 984. ? 8. Stoc-ki E.: Ciała obce pęcherza moczowego, Wiad. Lek., 1957, 10, 995. ? 9. Stolarczyk. J.: Ciała obce pęcherza moczowego, Urologia pod red. S. Wesołowskiego, PZWL, War­szawa, 1959, 768. ? 10. Szenkier D.: Przypadek kamieni parafinowych w pęcherzu moczowym, Pol. Przeg. Chir., 1932, XI, 2, 234.