PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

OLBRZYMIA WZNOWA MIEJSCOWA PO USUNIĘCIU MIĘSAKORAKA NERKI
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1997/50/2.

autorzy

Jerzy Świerż, Lech Lechnio
Klinika Urologii Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. B. Stawarz

słowa kluczowe

nerka nowotwory mięsakorak wznowa miejscowa

streszczenie

Przedstawiono chorego z olbrzymią wznową miejscową, która pojawiła się
po 10 miesiącach, po usunięciu mięsaka nerki o rzadkim utkaniu carcino-
sarcoma.

Mięsak nerki, a szczególnie utkanie carcinosarcoma jest nowotworem złośli-

wym, występującym niezwykle rzadko, najczęściej u młodych ludzi. Charaktery- zuje się skąpym obrazem klinicznym, znacznego stopnia zaawansowaniem już w momencie rozpoznania oraz szybkim przebiegiem prowadzącym do postępu nowotworu i zgonu chorego [3, 5, 7],


OPIS PRZYPADKU


Chory 48-letni, Sz. R. (nr hist. choroby 14436/96) zgłosił się do Kliniki Urolo- gii z objawami osłabienia ogólnego, spadkiem wagi ciała, bólami w śródbrzuszu. 10 miesięcy wcześniej chory przebył zabieg usunięcia guza nerki prawej o za- awansowaniu klinicznym T3N0M0, w którym stwierdzono utkanie mięsakoraka.


Z mikroskopowych czynników zwiększonego ryzyka odnotowano naciekanie to- rebki włóknistej i tłuszczowej nerki oraz masywne zatory z komórek nowotworo- wych w naczyniach krwionośnych. Stan ogólny chorego oceniono na 60 punktów wg skali Karnofskiego. W badaniu fizykalnym brzucha stwierdzono wyczuwalny przez powłoki skórne guz, twardy, nieruchomy, z napiętą i wygładzoną nad nim skórą, zajmujący prawie całą okolicę podżebrza i śródbrzusza po stronie prawej.


W badaniu ultrasonograficznym i tomografii komputerowej jamy brzusznej stwier- dzono olbrzymich rozmiarów wznowę miejscową w loży po usunięciu nerki pra- wej. Rozmiary guza wynosiły 15×17 cm. Jedyną choć niewielką szansę upatry- wano w zabiegu operacyjnym, ale próba leczenia operacyjnego nie powiodła się z powodu wystąpienia dramatycznego, masywnego krwawienia z bardzo rozle- głej sieci unaczynienia patologicznego guza. Pobrany wycinek potwierdził wcze- śniejsze rozpoznanie. Chory wśród narastających objawów wyniszczenia nowo- tworowego zmarł po 1 miesiącu od momentu przyjęcia do Kliniki. Nie wykony- wano badania sekcyjnego. Na ryc. 1 przedstawiono obraz tomografii komputero- wej olbrzymiej wznowy miejscowej w loży po usuniętej nerce prawej.


OMÓWIENIE


Brak wczesnych objawów klinicznych, a także brak właściwego kontrolowa- nia choroby (chory zgłosił się do Kliniki raz, około 3 miesiące po operacji, w badaniach kontrolnych nie stwierdzono szerzenia się procesu nowotworowego), doprowadziły do wystąpienia tak dużej wznowy nowotworu, a w konsekwencji również szybko postępującego wyniszczenia nowotworowego. Wysoka złośliwość guza pierwotnego, a także stwierdzone czynniki zwiększonego ryzyka wystąpie- nia progresji nowotworu, takie jak: naciekanie tkanki włóknistej i tłuszczowej, a szczególnie masywne zatory z komórek nowotworowych znalezione w naczy- niach krwionośnych, stanowiły podstawę do niepomyślnego przebiegu i rokowa- nia w tym przypadku. Z powodu dramatycznego, masywnego krwawienia, lecze- nie operacyjne stało się niemożliwe, co przesądziło o losach chorego. Okres prze- życia przedstawionego chorego wynosił zaledwie 10 miesięcy.


Należy również podkreślić, że do chwili obecnej, pomimo podejmowanych prób leczenia skojarzonego (leczenie operacyjne z systemową chemioterapią), nie ma skutecznego postępowania leczniczego, które mogłoby przedłużyć życie chorym z mięsakiem nerki [1, 2, 4, 8]. Większość chorych (ponad 95%), u któ- rych stwierdzono nowotwór złośliwy nerki o utkaniu mięsaka, ginie w ciągu 3-12 miesięcy od momentu rozpoznania tego nowotworu, z powodu wznowy miejsco- wej i/lub przerzutów odległych [1, 3, 6, 7, 8].

piśmiennictwo

 1. [1] Budd, G.: Palliative chemotherapy of adult soft tissue sarcomas. Semin. Oncol.,
 2. 1995, 22, 30-34.
 3. [2] Culine, S., Bekradda, M., Terrier-Lacombe, M., Droz, J.: Treatment ofsarco-
 4. matoid renal cell carcinoma: is there a role for chemotherapy? Eur. Urol., 1995, 27,
 5. 2,138-141.
 6. [3] Grgnon, D., Ayala, A., Elanggar, A.: Primary sarcomas of the kidney. Cancer,
 7. 1990, 65,1611.
 8. [4] Le-Cesne, A., Antoine, E., Spielmann, M., Le-Chevalier, T., Brain, E., To-
 9. ussaint, C, Janin, N., Kayitalire, L., Fontaine, R, Genin, J.: High-dose ifosfa-
 10. mide: circumvention of resistance to standard-dose ifosfamide in advanced soft tis-
 11. sue sarcomas. J. Clin. Oncol., 1995,13, 7,1600-1608.
 12. [5] Osca-Garcia, J., Dominąuez-Hinarejos, C, Alfaro-Ferreres, L.: Renal Sarco-
 13. ma. Actas Urol. Esp., 1992,16, 616.
 14. [6] Spellman, ]., Driscoll, D., Huben, R.: Primary renal Sarcoma. Am. Surg., 1995,
 15. 61, 5, 456-459.
 16. [7] Świerż, ]., Majkowski, ]., Zieliński, H.: Mięsakorak nerki. Pol. Tyg. Lek., 1996,
 17. 51, 6-9,102-103.
 18. [8] Yalcin, S., Barista, I., Tekuzman, G., Gullu, I., Firat, D.: Dramatic response to
 19. ifosfamide, mesna and doxorubicin chemotherapy regimen in an adult with clear cell
 20. Sarcoma of the kidney. J. Urol., 1996,155, 6, 2024.