PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

WŁASNA MODYFKACJA OPERACJI NEUGEBAUERA-LE FORTA ZASTOSOWANA W LECZENIU PRZETOK CEWKOWO-POCHWOWYCH
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1997/50/4.

autorzy

Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Grzegorz Szkodny, J. Wójcik
I Katedra i Klinika Urologii ŚAM w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. A. Prajsner

słowa kluczowe

cewka moczowa przetoka cewkowo-pochwowa leczenie

streszczenie

Cel pracy. Przedstawiono sposób leczenia przetok cewkowo-pochwowych,
stosując zmodyfikowaną operację Neugebauera-Le Forta.
Materiał i metoda. Operowana dwuetapowo sześć kobiet z powodu prze-
tok cewkowo-pochwowych zmodyfikowaną metodą Neugebauera-Le For-
ta. W pierwszym etapie wycinano przetokę i zamykano ją w ścianie cewki
moczowej. Po podłużnym nacięciu tylnej ściany pochwy odpreparowane
brzegi ścian pochwy zespalano pojedynczymi szwami. W I etapie wytwa-
rzano również punkcyjną przetokę nadłonową. Po upływie 6-8 tygodni
odzielano przednią ściany pochwy od tylnej.
Wyniki. U wszystkich operowanych chorych uzyskano likwidację przetok
i wyleczenie.
Wnioski. Zmodyfikowana operacja Neugebauera-Le Forta jest godna po-
lecenia w przypadkach przetok cewkowo-pochwowych.

WSTĘP


Przetoki pęcherzowo-pochwowe (ppp) mogą być jednym z powikłań

po operacjach ginekologicznych i położniczych [1, 2, 6, 7, 8]. W zależno- ści od przyczyn ich powstawania rozróżniamy ppp: pooperacyjne, po- promienne, mieszane (występujące po zabiegu chirurgicznym skojarzo- nym z napromieniowaniem), samoistne i nowotworowe [1,8]. Ze wzglę- du na ich umiejscowienie dzielimy je na ppp niskie, wysokie, proste i zło- żone (cewkowo-pęcherzowo-pochwowe i pęcherzowo-szyjkowo-pochwo- we) [7, 8].


Leczeniem z wyboru ppp jest postępowanie operacyjne. Zamknięcie przetoki można dokonać z dostępu pochwowego, zewnątrzpęcherzowe- go oraz śródotrzewnowego wewnątrzpęcherzowego [1, 2, 7, 8]. Przetoki cewkowo-pochwowe, czy cewkowo-pęcherzowo pochwowe spotyka się dość rzadko, niemniej ich likwidacja napotyka duże trudności i jest przy- czyną licznych niepowodzeń operacyjnych.


MATERIAŁ I METODA


Operowano sześć kobiet, u których stwierdzono przetoki cewkowo-po- chwowe. Operację przeprowadzono dwuetapowo. W pierwszym etapie od strony pochwy wycinano przetokę i odpreparowano ścianę pochwy od cewki. Zamykano przetokę w ścianie cewki moczowej, pozostawiając nie zszytą ścianę pochwy. Następnie na tylnej ścianie pochwy, naprzeciw przetoki cewkowej, wykonywano podłużne nacięcie długości około 1-2 cm w zależności od wielkości przetoki, odpreparowywano ścianę w miejscu nacięcia do szerokości około 2 cm. Następnie zespalano pojedynczymi szwami wchłanialnymi odpreparowane brzegi tylnej ściany pochwy z brzegami przedniej ściany pochwy w okolicy przetoki cewkowo-pochwo- wej. W ten sposób wejście do pochwy zostaje podzielone na dwie części, co umożliwia swobodne odchodzenie wydzielin pochwowych, jak i ma- cicznych (miesiączkowanie). W celu wygojenia, wytworzono punkcyjną przetokę nadłonową, która była likwidowana po 3 tygodniach. Po upły- wie 6-8 tygodni wykonywano II etap zabiegu operacyjnego, w którym oddzielano przednią od tylnej ściany pochwy i zakładano na brzegi roz- dzielonych ścian pochwy pojedyncze szwy wchłanialne.


OMÓWIENIE


U wszystkich chorych uzyskano całkowitą likwidację przetoki i wyle- czenie. Operacja Naugebauera-Le Forta colpocleisis mediana jest zabiegiem stosowanym w ginekologii ? głównie u chorych z wypadnięciem macicy będących często w stanie dużego ryzyka operacyjnego [2, 3, 4, 5]. Nale- ży wspomnieć, że w operacji Neugebauera-Le Forta wycinano w linii środ- kowej przedniej i tylnej ściany pochwy płaty śluzówki, i tak obnażone powierzchnie rany zszywano ze sobą. W ten sposób powstawała wąska elastyczna przegroda, która zapobiegała wypadaniu macicy, a nawet nie likwidowała możliwości odbywania stosunków płciowych w przypadku młodych kobiet. Późniejsze modyfikacje tej operacji polegały na obszer- niejszym wycięciu błony śluzowej pochwy i wytworzeniu szerokiego zro- stu podtrzymującego macicę; zalecano ten sposób operacji u kobiet w star- szym wieku, gdzie nie wchodzi już w grę współżycie płciowe [3].


W naszym przypadku nie wycinano płatów śluzówki z przedniej i tyl- nej ściany pochwy, tylko po nacięciu rozpreparowywano, uzyskując po- wierzchnię obnażoną do zszycia.


W dostępnym nam piśmiennictwie nie spotkaliśmy doniesienia mówią- cego o zastosowaniu zmodyfikowanej operacji Neugebauera-Le Forta colpodeisis mediana w leczeniu przetok cewkowo-pochwowych, stąd po- zwalamy sobie na przedstawienie tej metody.


WNIOSEK


Zmodyfikowana operacja Neugebauera-Le Forta jest godna polecenia w przypadkach przetok cewkowo-pochwowych.

piśmiennictwo

 1. [1] Asmussen, M., Miller, A.: Urologia ginekologiczna. PZWL. Warszawa 1988,
 2. 184-196.
 3. [2] Garber, G. G., Schoeberg, A. W.: Female urinary tract fistulas. ]. Urol., 1983,
 4. 229-236.
 5. [3] Higier, J.: Sto lat sporu o autorstwo (priorytet) operacji pośrodkowego zeszycia po-
 6. chwy colpocleisis mediana 1881-1981. Gin. Pol., 1982, 53,167-175.
 7. [4] Jaworski, E.: Colpocleisis paramediana ? własna modyfikacja operacji Neuge-
 8. bauera-Le Forta umożliwiająca współżycie płciowe i dostęp do szyjki macicy. Gin.
 9. Pol. 1981, 52, 79-82.
 10. [5] Langmade, C. R, Oliver, J. A. Jr.: Partial colpocleisis. Am. J. Obstet. Gynecol.,
 11. 1986, 154, 1200-1205.
 12. [6] Motiwala, H. G., Amlani, J. C, Desai, K. D., Shah, K. N., Patel, P. C;
 13. Transuesical vesicovaginal fistula repair: a revival. Eur. Urol., 1991,19 24-29.
 14. [7] Szkodny, A., Prajsner, A., Bar, K.: Ocena operacyjnego leczenia przetok pęche-
 15. rzowo pochwowych. Urol. Pol. 1785,137-141.
 16. [8] Zieliński, J., Leńko, J.: Urologia. PZWL, Warszawa 1993. Tom III, 211-221.