PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

ZESPÓŁ OSTREJ MOSZNY ? WYNIKI LECZENIA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1998/51/3.

autorzy

Wiesław Duda, Jan Kawecki, Mirosław Salamon, Krzysztof Łukojć, Krzysztof Sacha, Andrzej Szurkowski
Szpital im. E. Michalowskiego w Katowicach
Dyrektor: dr n. med. W. Duda

słowa kluczowe

moszna zespół ostrej moszny leczenie

streszczenie

Cel pracy. Analizowano wyniki leczenia 109 chorych, u których stwierdzo-
no zespół ostrej moszny, operowanych w latach 1993-1997 w Klinice Urolo-
gii, a później w Szpitalu im. E. Michalowskiego w Katowicach.
Materiał i metody. Badano sposób leczenia oraz zgodność rozpoznania
wstępnego z diagnozą postawioną podczas operacji. Przyczynami ostrej mo-
szny były: podejrzenie o skręt jądra lub przyczepka, uraz moszny (w tym także
jądra) oraz ropne stany zapalne w obrębie moszny. Chorych podzielono na
grupy wiekowe: I ? dzieci w wieku do 9. roku życia (68 pacjentów, tj. 64,5%),
II ? dorośli w wieku 10-60 lat (23 osoby, tj. 21,1%) oraz III ? starsi (18 cho-
rych, tj. 16,5%).
Wyniki. Skręt jądra lub przyczepkę najczęściej rozpoznawano u dzieci, 91%
diagnoz wstępnych potwierdzono na stole operacyjnym; u 6 osób (9%) stwier-
dzono jedynie zapalenie najądrza. W grupie pacjentów z urazami moszny
16 chorych
jak w grupie osób z ropnymi zmianami w obrębie moszny (26 chorych).
Wnioski. Przypadek rozpoznanej wstępnie ostrej moszny jest wskazaniem do
doraźnej operacji.

piśmiennictwo

 1. [1] Cieślińska-Wilk, G., Górecka-Szyld, B., Zasada, K., Sikorski, A., Kar-
 2. del-Mizerska, T., Tołoczko, A.: Badania dopplerowskie w kolorze w diagnostyce
 3. chorób jąder. Pol. Przegl. Radiol. 1996, 61, 3,192-196.
 4. [2] Gilchrist, B., Thom, E.: Ostra moszna u dzieci. Med. Prakt. 1993,9,96-105.
 5. [3] Hendrix, A. ]., Dang, C. L., Vroegindeweij, D., Korte, J. H.: B-modeand
 6. colour-flow duplex ultrasonography: a useful adjunct in diagnosing scrotal diseases ?
 7. Br. J. Urol. 1997, 79, 58-65.
 8. [4] Kallerhoff, M., Gross, A. }., Botefur, I. C, Zoller, I. C, Weidner, W.,
 9. Holstein, A. F., Ringert, R. H.: The influence of temperature on changes in
 10. pH, lactate and morphology during testicular ischemia. Br. J. Urol. 1996, 78,
 11. 440-445.
 12. [5] Klempous, J., Idziok, T., Jabłońska, T., Rabczyński, }., Wachnik, D.:
 13. Skręt jądra u noworodka w okresie okołoporodowym. Pediatr. Pol. 1996, 71, 717-
 14. -719.
 15. [6] Machoy, P., Słuczanowski, W.: Pomyłki w rozpoznawaniu skrętu jądra. Pol.
 16. Tyg. Lek. 1992, 47, 554-555.
 17. [7] Mazurkiewicz, I., Mazurkiewicz, Cz., Jączek, J.: Postępy w chirurgii
 18. ?zespołu ostrej moszny". VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dzie-
 19. cięcych. Szczecin, 26-28 maja 1988. Warszawa 1989, 209-216.
 20. [8] Wójcik, B.: Skręt przydatków jądra. Probl. Chir. Dziec. 1990, 16, 85-88.
 21. [9] Zajączkowski, T., Straube, W.: Skręt przyczepków jądra i najądrza. Urol.
 22. Pol. 1990, 43, 153-157.