PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Listy do Redakcji
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/1.

autorzy

Piotr Szynaka
FEBU, ordynator Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Szanowny Panie Redaktorze,

W imieniu autorów pragniemy odpowiedzieć na komentarz Recenzenta, dotyczący artykułu ?Przewlekłe, rozrostowe zapalenie pęcherza moczowego u dziewcząt w okresie pokwitania?, zamieszczonego w ?Urologii Polskiej? (2005/58/4).
Uwagi Recenzenta są słuszne, chociaż przedmiotem naszej pracy nie są zmiany cytowane w komentarzu. Celowo nie użyliśmy w tytule słowa ?proliferacyjne? zapalenie pęcherza, ale ?rozrostowe?, ponieważ w niektórych publikacjach ?zapalenie proliferacyjne? jest zarezerwowane dla zmian histopatologicznych, wywodzących się z gniazd von Brunna, cystitis glandularis i cystitis follicularis [1]. Jednakże inne materiały źródłowe nie klasyfikują ?zapalenia proliferacyjnego? tak ściśle, umieszczając je w ogólnej grupie zapaleń przewlekłych, wydzielając w oddzielnej grupie jako zapalenie torbielkowate lub gruczołowe [2], umieszczając je w ramach metaplazji [3] lub ?specjalnych postaciach zapalenia pęcherza? [4]. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że termin ?proliferacja? i ?rozrost? są bliskoznaczne, ale ich zamienne użycie, szczególnie w kontekście naszej pracy, nie jest tak oczywiste.
Formułując tytuł kierowaliśmy się obrazem klinicznym, cystoskopowym, w którym widoczny jest patologiczny rozrost błony śluzowej trójkąta pęcherza, potwierdzony badaniem histopatologicznym, w większości z cechami meta-, dys- lub hyperplazji lub rozrostu polipowatego. Być może powinno zostać użyte określenie ?przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego z cechami przebudowy nabłonka przejściowego?, ale zastosowane określenie wydaje się nam bardziej przejrzyste.
Z pewnością konieczne jest uściślenie terminologii używanej przez patomorfologów i klinicystów, dotyczącej przewlekłego zapalenia pęcherza.

Dr n. med. Piotr Szynaka, FEBU, ordynator Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

piśmiennictwo

  1. 1. Pugh RCB: Lower urinary tract; in Kissane JM (ed): Anderson?s Pathology, 8-th. ed. C. V. Mosby Company, 1985, pp 776-781.
  2. 2. Domagała W: Choroby układu moczowego; w Stachura J, Domagała W (red): Patologia, znaczy słowo o chorobie, t. II, Kraków, Polska Akademia Umiejętności, Wydział Lekarski, 2005. str. 930-932.
  3. 3. Ordonez NG, Rosai J: Urinary tract; in Rosai J (ed): Ackerman?s Surgical Pathology, 8-th ed. Vol. 1. Mosby Year Book, Inc., 1996. pp 1187-1193.
  4. 4. Cotran RS, Kumar V, Collins T: Robbins Pathologic Basis of Disease. 6-th. ed., W. B. Saunders Comp., 1999. pp 1001-1003.

adres autorów

dr n. med. Piotr Szynaka
Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej W.Sz.Z.
ul. Wołodyjowskiego 2/1
15-278 Białystok
tel. (085) 74 88 259
piotrszynaka@wp.pl