PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 3.1 - Wpływ ambroxolu (ABX) podawanego pozajelitowo na poziom kwasu moczowego oraz pH moczu w warunkach doświadczalnych
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Tomasz Drewa 1, Zbigniew Wolski 1, Bartosz Misterek 1, Marzena Gruszka 2, Celestyna Mila-Kierzenkowska 3
1 Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej, CM UMK w Bydgoszczy
2 Zakład Diagnostyki i Laboratorium Szpitalne, CM UMK w Bydgoszczy
3 Zakład Inżynierii Tkankowej, CM UMK w Bydgoszczy

streszczenie

Wprowadzenie. Ambroxol (ABX) jest znanym lekiem wykrztuśnym. Udowodniono, że ABX podawany pozajelitowo powoduje rozwój kamicy u szczurów. Kamienie były zbudowane w 67% z hipoksantyny oraz w 33% ze szczawianu wapnia.
Cel pracy. Określenie wpływu podanego pozajelitowo ambroxolu na poziom kwasu moczowego oraz kwasowość moczu.
Materiał i metody. 45 szczurów kapturowych (Rattus sp.) podzielono na trzy równe grupy. Szczury z I i II grupy otrzymywały ABX s.c przez dwa tygodnie w całkowitych dawkach odpowiednio po 30 mg/kg/24 h i 60 mg/kg/24 h. Szczury z grupy kontrolnej otrzymały 1 ml soli fizjologicznej s.c. pH moczu badano codziennie przez miesiąc podczas podawania ABX. Celem obserwacji dynamiki zmian pH moczu, cztery szczury poddano terapii ABX przez 10 dni w dawce 60 mg/kg/24 h. Szczury obserwowano przez dwa tygodnie, aż pH wróciło do wartości wyjściowych. Celem zbadania wpływu ABX na metabolizm puryn zbadano poziom kwasu moczowego w surowicy. W tym celu pięciu szczurom podawano ABX s.c. w dawce 60 mg/kg dziennie przez dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach od każdego zwierzęcia uzyskano 2 ml krwi. Kontrolę stanowiło pięć szczurów. Pomiaru kwasu moczowego dokonano przy użyciu zestawu UA plus kit (Roche Diagnostics GmbH, Germany). Wyniki przedstawiono jako średnie ? odchylenie standardowe. Średnie porównano przy pomocy testu Studenta, przyjmując p <0,05 jako wartość istotną. Uzyskano zgodę komisji etycznej.
Wyniki. pH moczu podniesione było w obu badanych grupach (7,5 i 7,6) w porównaniu do kontroli (6,7; p<0,05). Nie było różnic pH między obiema leczonymi grupami (p=0,28). Odstawienie ABX powodowało powrót pH do wartości wyjściowych. W grupie kontrolnej poziom kwasu moczowego wynosił 5,7 ?1,0 mg/dL. Poziom kwasu moczowego wzrósł do 8,7 +1,0 mg/dL po dwóch tygodniach podawania ABX w dawce 60 mg/kg/24 h (p<0,002).
Wnioski. Pozajelitowe podawanie ABX powodowało podwyższenie poziomu kwasu moczowego w surowicy oraz pH moczu szczurów. Oba zbadane czynniki mogły mieć wpływ na powstawanie kamicy u zwierząt doświadczalnych.