PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sprawozdanie ze stażu naukowego w Klinice Urologii Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen (Holandia)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1991/44/2.

autorzy

Tomasz Demkow
Z Katedry i Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Warszawie Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. T. Krzeski Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. M. Szostek

Od 5. 01. 90 do 4. 07. 90 r. przebywałem na stażu naukowym w Klinice Urologii Katolickiego Uniwersytetu w Nijmcgen. Szpital uniwersytecki (rok założenia 1956) jest jednym z 8 ośrodków akademickich zajmujących się szkoleniem kadry medycznej w Holandii. W ciągu roku leczy się tutaj około 26 000 chorych (szpital liczy 916 łóżek), a około 430 000 chorych uzyskuje porady w ambulatoriach przyklinicz-nych. Kliniką Urologii kieruje prof. F. M. J. Debruyne. Stały zespół Kliniki liczy 5 urologów. Każdy z nich zajmuje się jednym z działów urologii: onkologią urologiczną, urologią dziecięcą, kamicą dróg moczowych, niepłodnością męską, urodynamiką. W skład zespołu wchodzą na 3 lata lekarze szkolący się w urologii, którzy podejmują pracę na oddziale po 2 latach stażu na oddziale chirurgii ogólnej. Co roku specjalnie powołana komisja wybiera z kilkudziesięciu kandydatów zaledwie kilku, którzy mogą rozpocząć specjalizację w urologii (bardzo ważnym kryterium jest dorobek naukowy).

W skład personelu Kliniki wchodzi również zespół ludzi, którego działalność polega na opracowaniu programów badawczych (realizowanych na terenie Holandii, Europy — w ramach EORTC), koordynowaniu i kontrolowaniu ich realizacji oraz opracowywaniu uzyskanego materiału.

Prof. Debruyne stworzył również laboratorium naukowe (research laboratory), w którym przyszli urolodzy pod kierunkiem naukowców rozpoczynają swoją działalność naukową. Część z nich po kilku latach pracy naukowej zdobywa tytuł doktora. Dzień pracy w Klinice rozpoczyna się o godz. 7.30 od omówienia problemów dyżurowych, po czym odbywają się obchody na poszczególnych odcinkach Kliniki. Operacje rozpoczynają się o 8.30 i trwają do 16.00. Codziennie o godz. 17.00 odbywają się posiedzenia naukowe, w poniedziałki tzw. „Journal club\\\\\\\" podczas którego omawia się programy naukowe realizowane w Klinice lub przedstawia ciekawe artykuły zamieszczone w piśmiennictwie urologicznym. Czasami przedstawiciele firm, produkujących sprzęt medyczny lub firm farmaceutycznych demonstrują swoje wyroby. W każdy wtorek odbywa się posiedzenie onkologiczne, podczas którego urolodzy wspólnie z anatomopatologami, radiologami, radioterapeuta-mi omawiają wyniki badań oraz leczenie chorych na nowotwory dróg moczowych. W środy omawia się badania radioizotopowe, a w czwartki odbywają się posiedzenia urodynamiczne. Dzień pracy kończy się o godz. 18.00-—19.00 obchodem wieczornym.

Klinika posiada 2 sale operacyjne oraz salę zabiegów endoskopowych w tzw. „centrum kamiczym\\\\\\\". Tam również znajduje się aparat do ESWL. W okresie 6 miesięcy wykonano w Klinice 2 operacje z powodu kamicy dróg moczowych. Pozostałych chorych leczono metodą ESWL, PCNL lub URS. Aparat do ESWL (Lithostar) używa się w Klinice również do kruszenia złogów w drogach żółciowych.

Nowotwory nerek usuwa się radykalnie drogą przezotrzewnową z cięcia pośrodkowego. U każdego z tych chorych wykonuje się przed operacją poza podstawowymi badaniami laboratoryjnymi i radiologicznymi TK, USG, a w razie wątpliwości arteriografię. U chorych z rozsiewem nowotworu (ca. claroelluare) stosuje się po usunięciu nerki interferon alfa i gamma z wyjątkiem przerzutów do układu kostnego.

Guzy pęcherza moczowego leczy się w zależności od stopnia ich zaawansowania. Powierzchowne guzy pęcherza usuwa się elektroresekcją przezcewkową, a w razie ich nawrotu dodatkowo podaje się dopęcherzowo holenderską szczepionkę BCG (BCG—RIVM) lub kombinację szczepionki BCG z mitomycyną C.

W zaawansowanych guzach pęcherza moczowego stosuje się chemioterapię systemową (MVAC) lub metotreksat (MTX) z cisplatyną, którą prowadzi się na oddziale urologii, radioterapię oraz leczenie chirurgiczne.

Przed usunięciem pęcherza moczowego wykonuje się, prócz badań podstawowych, USG i TK, MNR oraz limfografię. Przygotowanie chorego do cystektomii z planowanym wytworzeniem nowego pęcherza jelitowego trwa 48 godzin i polega między innymi na podawaniu metronidazolu i zinacefu lub metronidazolu i gentamycyny oraz tagametu. W czasie operacji, przed usunięciem pęcherza, bada się doraźnie węzły chłonne biodrowe, zasłonowe oraz po jego usunięciu wycinki pobrane z bliższego końca pozostałej cewki moczowej i dalszych odcinków obu moczowodów celem oceny radykalności operacji. Mocz odprowadza się sposobem Kock--Pouch, sposobem Hautmanna (z użyciem 70 cm jelita cienkiego, moczowody wszczepia się sposobem Le Duc — Camey), Indiana — Pouch oraz sposobem Brickera.

Metodę adenomektomii uzależnia się od wyników badania USG transrektalnego, w czasie którego określa się między innymi masę gruczolaka. Gruczolaka do masy 60 g usuwa się elektroresekcją przezcewkową, większe drogą przezpęcherzową.

Rak stercza w stadium Tl T2 No Mo leczy się radykalną prostatektomią połączoną z usunięciem i badaniem doraźnym węzłów biodrowych i zasłonowych. Operację poprzedzają badania podstawowe, zdjęcie klatki piersiowej, scyntygrafią kośćca, limfografia, USG transrektalna oraz oznaczenie PSA.

Każdą redykalną prostatektomię poprzedza również badanie cystoskopowe celem oceny od\\\\\\\'egłości między szczytem stercza a zwieraczem zewnętrznym. W okresie 6 miesięcy obserwowałem 12 radykalnych prostatektomii. Tak duża liczba operacji związana jest z dobrym wyszkoleniem lekarzy oraz znakomitym sprzętem diagnostycznym, pozwalającym na wykrycie raka stercza w niezaawansowanym stadium (wielopłaszczyznowa głowica ultradźwiękowa z przystawką punkcyjną oraz przyrząd do automatycznego pobierania wycinków z gruczołu krokowego przez ścianę odbytnicy).

W stanach bardziej zaawansowanych stosuje się terapię analogami LHRH, flutamidem.

W guzach jądra w stadium zaawansowania Tl No Mo wykonuje się limfadenektomię zaotrzewnową. W razie stwierdzenia przerzutów w usuniętych węzłach chłonnych leczy się chorych 2 kursami chemioterapii.

Nietrzymanie moczu u kobiet leczy się metodą Raz (transvaginal needl bladder neck suspension).

Od 1,5 roku wykonuje się w Klinice operacje neurochirurgiczne u chorych z pęcherzem neurogennym powstałym w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego. Polegają one na wszczepieniu elektrod neurostymulatora Brindleya drogą laminektomii. W czasie operacji przecina się całkowicie śródoponowe gałązki afferentne (przy-współczulne segmenty rdzenia S2 — S5) po obu stronach, celem wytworzenia wiotkiego pęcherza oraz wszczepia się elektrody stymulatora do gałązek korzenia przedniego nerwów rdzeniowych.

W tzw. niestabilności wypieracza pęcherza moczowego „Idiopatic detrusor instability\\\\\\\" wykonuje się „dam ileocystoplasty\\\\\\\". Operację tą wykonuje się po wnikliwym badaniu urodynamicznym i psychologicznym. Nietrzymanie moczu u mężczyzn leczy się wszczepieniem protezy typu AMS-800.

W Klinice leczy się impotencję oraz niepłodność męską. Żylaki powrózka nasiennego leczy się wprowadzeniem środka obiiterującego do lewej żyły nasiennej. Dość częstą operacją wykonywaną w Klinice jest ponowne zespolenie nasieniowodów u chorych u których uprzednio wykonano przecięcie nasieniowodów celem uzyskania niepłodności.

Ze względu na wysokie koszty pobytu przebywają na oddziale praktycznie tylko chorzy po operacjach. Przyjmowani są oni z kompletem badań, wieczorem w przeddzień lub rano w dniu operacji (za wyjątkiem chorych wymagających przygotowania jelit).

Bardzo pomocna w codziennej praktyce lekarskiej jest sieć komputerów zainstalowana w całym szpitalu, dzięki której w dowolnym momencie można uzyskać wszystkie dane oraz wyniki badań chorego.

Specjalne oprogramowanie komputerów pozwala na ich wykorzystanie do opracowywania materiałów statystycznych potrzebnych do prac naukowych.

adres autorów

lek. med. Tomasz Demkow, 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4, Klinika Uro.ogii AM.