PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Prof. dr med. Stanisław Cieśliński (1922-1994)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1994/47/1-2.

autorzy

Grzegorz Krzyżanowski, Mariola Matyjaszczyk

Stanisław Cieśliński urodził się 4 września 1922 r., w Łodzi. Jego rodzice byli nauczycie- lami. W maju 1939 roku ukończył Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Stefana Żeromskiego w Łodzi i otrzymał świadectwo dojrzałości. W czerwcu tego roku, zdał egzamin wstępny do

Szkoły Podchorążych Sanitarnych Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie, na Wydział

Lekarski U.W. W sierpniu został wcielony do służby wojskowej. Brał udział w kampanii wrześniowej, a następnie w czasie okupacji był uczestnikiem ruchu oporu — pseudonim

„Mazurek\\\".

Po wojnie, w 1945 roku, rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego.

W 1949 roku zawarł związek małżeński z p. Haliną Smólską.

Dyplom lekarza uzyskał 3 lipca 1951 roku. Od października 1945 roku, rozpoczął pracę jako wolontariusz w Oddziale Chirurgicznym Szpitala im. Św. Rodziny, kierowanym początkowo przez dr Józefa Kelisza, a następnie przez prof. Mariana Stefanowskiego. Od 1 stycznia 1949 r., był zatrudniony początkowo jako młodszy, a potem od 1 października jako starszy asystent III Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Łodzi, kierowanej przez prof. Wincentego Tomaszewicza. W Klinice pracował do końca lutego 1953 r., tzn. do chwili powołania do zawodowej służby wojskowej. Po odbyciu przeszkolenia pracował kolejno na stanowisku starszego asystenta Oddziału Urologicznego Centralnego Wojskowego Szpitala

Klinicznego w Łodzi, adiunkta (od 1958 r.), docenta etatowego (od 1972 r.) i kierownika (od września 1977 r.) Kliniki Urologicznej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

W 1968 roku, otrzymał awans na stopień pułkownika.

Specjalizację 1° z zakresu chirurgii ogólnej otrzymał w 1951 r., a II\\\" z zakresu urologii 24 lutego 1955 r., pod kierownictwem dr Arno Kleszczelskiego, a następnie doc. Jana Leńki.

Tytuł doktora medycyny uzyskał w 1960 r. Temat pracy doktorskiej brzmiał: „O objawie prostokąta lędźwiowego i jego znaczeniu w rozpoznawaniu nerki podkowiastej\\\". W dniu 28.10. 1968 roku, został doktorem habilitowanym w zakresie urologii. Tematem habilitacyjnym były:

„Badania doświadczalne i kliniczne nad wpływem mózgowia na czynność pęcherza moczo- wego\\\".

Stanisław Cieśliński był autorem i współautorem ponad 150 prac naukowych i publikacji, które ukazały sie w fachowych czasopismach krajowych i zagranicznych. Był kierownikiem specjalizacji wielu urologów, promotorem 5 prac doktorskich, wielokrotnym recenzentem i członkiem komisji egzaminacyjnych. Stanisław Cieśliński, był wartościowym pracownikiem naukowo-dydaktycznym i wybitnym klinicystą-urologiem. Doskonałym organizatorem pracy.

Wniósł znaczny wkład w rozwój Wojskowej Akademii Medycznej i kierunku specjalistycz- nego. Wysokie walory moralne, etyczne, naukowe i dydaktyczne, stawiały Go zawsze w rzędzie przodujących nauczycieli akademickich.

Dzięki swej inwencji i dużemu zaangażowaniu, potrafił doskonale połączyć rozliczne obowiązki lekarza-klinicysty, z działalnością społeczną, pełniąc różne funkcje w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych.

Od maja 1980 r. był specjalistą wojewódzkim w dziedzinie urologii. Nie sposób wymienić wszystkich nagród i odznaczeń, jakimi został uhonorowany. W 1977 roku, otrzymał nagrodę II stopnia w dziedzinie medycyny wojskowej (nagroda Ministra Obrony Narodowej), jako kierownik zespołu, który opracował doktrynę medyczną w zakresie leczenia urazów.

Kilkakrotnie wyróżniony został przez Rektora WAM za: najlepszą pracę doktorską w 1961 r., najlepszą pracę habilitacyjną w 1969 r., najlepszą pracę naukową roku 1968, za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej w 1967 roku. Medal Wojskowej Akademii

Medycznej i tytuł przodującego nauczyciela akademickiego otrzymał w 1976 r. W kwietniu 1981 r. został na własną prośbę, ze względu na stan zdrowia, zwolniony z zawodowej służby wojskowej.

Choć kariera zawodowa i naukowa Stanisława Cieślińskiego związana jest nierozerwalnie z Wojskową Akademią Medyczną w Łodzi, to jednak ważnym rozdziałem jego życia stała się praca w Pabianicach. Można śmiało powiedzieć, że stworzył pabianicką urologię. Był człowie- kiem znanym trzem pokoleniom mieszkańców tego miasta. Początkowo od 1956 r., prowadził

Poradnię Urologiczną i współpracował z Oddziałem Chirurgicznym Szpitala Miejskiego w Pabianicach. W roku 1981 po przejściu w stan spoczynku, po 28-letniej służbie wojskowej, zorganizował od podstaw, w nowo powstałym pabianickim szpitalu, przyszpitalną Poradnię

Urologiczną, a następnie 38-łóżkowy Oddział Urologiczny, którego ordynatorem był do 31.10. 1992 r.

Włożył wiele wysiłku w wyposażenie oddziału, zwłaszcza w zdobycie specjalistycznego, nowoczesnego sprzętu oraz odpowiednie wyszkolenie zawodowe lekarzy i pielęgniarek. W czasie jego ordynatury 4 lekarzy uzyskało 11° specjalizacji z zakresu urologii.

W uznaniu dla Jego dorobku i pracy, władze miasta uhonorowały Stanisława Cieślińskiego wpisem do Księgi Zasłużonych Ludzi Miasta Pabianic i Honorową Odznaką Województwa

Łódzkiego. Jeszcze przed kilkoma miesiącami podjął się ogromnej pracy przetłumaczenia na język angielski ponad 150 streszczeń prac naukowych, przygotowanych na XXIII Zjazd

Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Szczecinie.

Właśnie wyróżnienia i odznaczenia, jakie przyznało prof. Cieślińskiemu Polskie Towarzys- two Urologiczne w październiku 1993 roku, były prawdziwym ukoronowaniem jego wieloletniej pracy i wbiły w dumę nas, jego uczniów.

Zmarł 16 stycznia 1994 roku, po krótkiej, ciężkiej chorobie.

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Prace wykonane przed uzyskaniem stopnia naukowego Doktora Habilitowanego I. Oryginalne, opublikowane prace twórcze I. Cieśliński S., Leńko J.: Przygotowanie chorych do wyłuszczenia gruczolaka stercza sposobem Millina. Urol. Pol., 1954, VI: 13-18, wiodąca rola pierwszego autora. — 2. Leńko J., Cieśliński S.: Powikłania po wyłuszczeniu gruczolaka stercza sposobem Millina. Urol. Pol., 1954, VI: 22-29, wiodąca rola pierwszego autora. — 3. Leńko J\\\'., Cieśliński S.: Przypadek torbieli skórzastej jądra Pol. Tyg. Lek., 1954, IX, 44: 1424- 1425, równorzędny wkład obu autorów. — 4. Cieśliński S„ Fialkowski G., Leńko J.: Rentgenologiczny obraz wątroby w przypadkach wrodzonego braku prawej nerki Pol. Tyg. Lek., 1955, X, 49: 1586- 1590, równorzędna rola wszystkich autorów. — 5. Leńko J., Cieśliński S.: Leczenie przetok pęcherzo- wo-odbytniczych Lek. Wojsk., 1955, XXXI, 10: 984-989, równorzędna rola obu autorów. — 6. Leńko J., Cieśliński S.: Sposób własny wykonywania odmy pozaotrzewnowej (doniesienie tymczasowe). Pol. Tyg. Lek., 1955, X, 30: 997-998, równorzędna rola obu autorów. — 7. Cieśliński S., Laskownicki S., Leńko J\\\'., Marczyńska A.: Leczenie tkankowe zwężenia cewki. Pol. Przegl. Chir., 1956, XXVIII, 6: 585-592, wiodąca rola pierwszego autora. — 8. Cieśliński S., Kleszczelski A., Wochna Z.: Przyczynek do rozpoznawania i leczenia zapalenia tkanki okolopęcherzowej. Lek. Wojsk., 1956, XXXII, 4: 352-356, wiodąca rola pierwszego autora. — 9. Leńko J., Cieśliński S.: Przypadek wady rozwojowej narządu moczowego. Pol. Przegl. Chir., 1956, XXVIII, 10: 1073-1078, równorzędna rola obu autorów. — 10. Buliński J. Cieśliński S.: Zwężenie cewki moczowej w następstwie złamania prącia Pol. Przegl. Chir., 1957, XXIX, 3: 255-258, równorzędna rola obu autorów. II. Leńko J., Cieśliński S.: Przypadek przetoki pęcherzowo-przydatkowej wyleczonej zachowawczo. Gin. Pol., 1957, XXVIII, 5: 533-536, równorzędna rola obu autorów. — 12. Leńko J., Cieśliński S.: Trudności w rozpoznawaniu kamieni moczowodu. Pamiętnik Centr. Wojsk. Szpitala Klin. 1957: 184- 190, równorzędna rola obu autorów. — 13. Leńko J., Cieśliński S.: Własny sposób wykonywania odmy pozaotrzewnowej. Pol. Przegl. Chir., 1957, XXIX, 8: 799-804, równorzędna rola obu autorów. — 14. Cieśliński S.: Zagadnienie późnego szwu w rozległym zranieniu nerki. Biul. WAM, 1958, I: 142- 149. — 15. Cieśliński S., Komorowaska A., Liniecka J.: Wynicowanie błony śluzowej cewki moczowej u dziewczynek. Gin. Pol., 1959, XXX, 2: 167-171, wiodąca rola pierwszego autora. — 16. Kleszczelski A., Cieśliński S.: Odległy wynik operacji Puigverta. Pol. Przegl. Chir., 1959, XXXI, 12: 1349- 1357, równorzędna rola obu autorów. — 17. Leńko J., Cieśliński S.: Ureter bifidus caudalis. Pol. Tyg. Lek., 1959, XIV, 20: 915-919, równorzędna rola obu autorów. — 18. Leńko J., Cieśliński S.: Eine neue Methode des Retroperitoneum, Urologia (Milano), 1960, XXVII, 6: 648-652, równorzędna rola obu autorów. — 19. Leńko J\\\'., Cieśliński A.: Obojnactwo jako zagadnienie rozpoznawcze. Biul. WAM, 1959, II: 26- 36, równorzędna rola obu autorów. — 20. Cieśliński S., Wochna Z: Własne doświadczenia w leczeniu stwardnienia ciał jamistych prącia. Pol. Tyg. Lek., 1960 XV, 34: 1310-1315, wiodąca rola pierwszego autora. 21. Cieśliński S., Wochna Z.: Wartość cystografii w rozpoznawaniu nowotworów pęcherza. Biul. WAM, 1960, III: 58- 66, wiodąca rola pierwszego autora. — 22. Panasiewicz K., Cieśliński S„ Leńko J.: Rak pęcherza moczowego u robotników przemysłu barwników stucznych. Pol. Tyg. Lek., 1960, XV, 35: 1325- 1356. — 23. Cieśliński S.: Radiologiczne rozpoznawanie nerki podkowiastej — znaczenie objawu prostokąta lędźwiowego. Pol. Przegl. Chir., 1960, XXXII, 11: 1233-1241. — 24. Leńko J., Cieśliński S.: Gruźlicze zwężenie cewki moczowej. Wiad. Lek., 1960, 13, 12: 881-888, wiodąca rola pierwszego autora. — 25. Cieśliński S.: O tzw. nerwiakach w bliźnie po operacjach nerkowych. Biul. WAM, 1960, III, 2/3: 206- 209. — 26. Cieśliński S.: Le signe du quadrilatere lombaire et son importance pour le diagnostic du rein en fer a cheval. J. d\\\'Urol., 1960, 66, 10/11: 753-762. — 27. Leńko J., Cieśliński S.: Tuberkuloza mocove trubice, Rozhledy w chirurgii, 1961, XI, 6: 396-399, wiodąca rola pierwszego autora. — 28. Cieśliński S., Leńko J., Sieroszewski J\\\'.: Przypadek przetoki pęcherzowo-macicznej. Gin. Pol., 1961, XXXII, 5: 573- 576, wiodąca rola pierwszego autora. — 29. Leńko J., Cieśliński S.\\\\ Eine neue Methode des Retropneumoperitoneum. Urol. Int., 1961, 11: 33-39, równorzędna rola obu autorów. — 30. Cieśliński S., Leńko J., Wochna Z., Zajgner J.: Narażanie urologa na promieniowanie jonizujące podczas badań rentgenowskich. Pol. Tyg. Lek., 1962, XVII, 32: 1257- 1275, równorzędna rola wszystkich autorów. 31. Barcikowski S., Cieśliński S., Panasiewicz K.: Rozlane zapalenie otrzewnej w następstwie przebicia zropialej torbieli moczownika do jamy brzusznej. Biul. WAM, 1961, supl. II/l: 41-44, równorzędna rola wszystkich autorów. — 32. Cieśliński S.$ Borkowska Z.: O niezwykłym powikłaniu po operacji Boariego. Biul. WAM, 1961, supl. II/l: 72-74, wiodąca rola pierwszego autora. — 33. Cieśliński S., Wochna Z.: Ocena wartości operacji żylaków powrózka nasiennego sposobem Dancygiera. Biul. WAM, 1961, IV, 2: 239-244, wiodąca rola pierwszego autora. — 34. Leńko J., Cieśliński S., Panasiewicz K.: Własne doświadczenia w operacjach wytwórczych narządu moczowego przy pomocy pętli jelita krętego. Biul. WAM, 1961, IV, 2: 233- 237, równorzędna — wiodąca rola dwóch pierwszych autorów. — 35. Cieśliński S.: O objawie prostokąta lędźwiowego i jego znaczeniu w rozpoznawaniu nerki podkowiastej — rozprawa na stopień doktora medycyny. Biul. WAM, 1962, supl. II, 4: 1- 139. — 36. Borkowska Z., Cieśliński S.: Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet sposobem Fryszmana. Biul. WM, 1962, V, 2: 49-53, równorzędna rola obu autorów. — 37. Wochna Z., Cieśliński S.\\\\ Przypadek łuszczycy pęcherza leczony trypsyną. Biul. WAM, supl. II/8: 59-61, równorzędna rola obu autorów. — 38. Cieśliński S., Wochna Z.: Przyczyny i rodzaje niepłodności męskiej. Lek. Wojsk., 1964, XL, 6: 456-458, równorzędna rola obu autorów. — 39. Panasiewicz K., Cieśliński S.: Ropne jednostronne zapalenie Odmiedniczkowe miąższu nerkowego o ostrym przebiegu klinicznym. Biul. WAM, 1964, supl. 11/16: 109-110, równorzędna rola obu autorów. — 40. Panasiewicz K., Cieśliński S., Trznadel K., Markiewicz K.: Przewlekle zapalenie kłębków nerkowych z nawracającym bezmoczem. Biul. WAM, 1964, supl. 11/16: 111-114, równorzędna rola wszystkich autorów. 41. Cieśliński S., Leńko J., Sieroszewski J., Terlecka H.: Fistules vesico-uterines. J. d\\\'Urol. Nephrol., 1965, 71, 3: 193- 198, wiodąca rola pierwszego autora. — 42. Leńko J., Cieśliński S., Ziemba L.\\\\ Dwa przypadki nerki plackowatej. Biul. WAM, 1966, supl. 11/43: 89- 96, równorzędna rola wszystkich autorów. — 43. Leńko J., Himtnel A., Cieśliński S., Trznadel K.: W sprawie rozpoznawania ektopii moczowodu u mężczyzn. Biul. WAM, 1965, VIII, 2: 199-204, wiodąca rola pierwszego autora. — 44. Himmel A., Leń- ko J\\\'., Trznadel K., Cieśliński S.\\\\ W sprawie oceny krwiomoczu w przypadku konieczności zastosowania dializy pozaustrojowej. Biul. WAM, 1965, VIII, 3/4: 276- 278, wiodąca rola pierwszego autora. — 45. Himmel A., Leńko J., Trznadel K., Cieśliński S., Gębicki L.\\\\ W sprawie wskazań do operacyjnego leczenia w rzekomo jednostronnych zmianach nerkowych z bezmoczem. Biul. WAM, 1965, VIII, 3/4: 279-280, wiodąca rola dwóch pierwszych autorów. — 46. Leńko J., Cieśliński S.: Millin\\\'s retropubic prostatectomy — report of 233 cases. Brit. J. Urol., 1965, XXXVII, 4: 450-454, równorzędna rola obu autorów. — 47. Cieśliński S.3 Leńko J., Panasiewicz K., Wochna Z: Wyniki leczenia stwardnienia ciał jamistych prącia. Biul. WAM, 1966, IX, 1: 25-28, równorzędna rola wszystkich autorów. — 48. Wochna Z., Belec Cz., Cieśliński S., Leńko 3> Panasiewicz K., Swolkień A., Borkówska Z., Szczepański K.: Ocena leczenia balneologicznego chorych na kamienicę moczową. Biul. WAM, 1966, IX, 1: 35- 42, praca wspólna. — 49. Cieśliński S., Strzałko M., Skal- ski S.: Badania elektroencefalograficzne w czasie cystometrii Biul. WAM, 1966, IX, 1: 29-34, wiodąca rola pierwszego autora. — 50. Cieśliński S., Brutkowski S., Leńko J.: Effects of frontal lobe lesions on urinary bladder function in dogs — studies with new techniąues of cystometry. Acta Biol. Exper. (Warsaw), 1966, 26, 3: 267-283, wiodąca rola pierwszego autora. 51. Leńko J., Panasiewicz K., Cieśliński S.: Wyniki leczenia chorych z powodu raka pęcherza moczowego. Biul. WAM, 1966, IX, 3: 189- 192, wiodąca rola dwóch pierwszych autorów. — 52. Leńko 3-, Wochna Z., Bocian 3> Cieśliński S.: Klinische und experimentalle Untersucheungen iiber das Praparat Ura- lyt — U(Madaus) in der Behandlung des Nephrolithiasis. Med. Welt, 1967, 41: 2458-2461, wiodąca rola dwóch pierwszych autorów. — 53. Cieśliński S.: Badania doświadczalne i kliniczne nad wpływem mózgowia na czynność pęcherza moczowego. Biul. WAM, 1968, supl. II, 59: 5-298 plus 23 strony rycin. — 54. Cieśliń- ski S.: Nowy sposób badania cystometrycznego psów. Cystometria transureterica. Biul. WAM, 1963, VI, 3/4: 127- 130. — 55. Cieśliński S.: Transureteric cystometry in unanesthetized dogs: techniąue and results. Acta Biol. Exper. (Warsaw), 1964, XXIV, 3: 161-180. — 56. Cieśliński S.: Urinary bladder function in experimentally produced intracranial hypertension. Acta Biol. Exper. (Warsaw), 1965, XXV, 1: 13- 18. — 57. Cieśliński S.: Ligation of six main veins in the neck as a method of producing benign intracranial hypertension in dogs. Acta Biol. Exper. (Warsaw), 1965, XXV, 119-35. II. Podręczniki i skrypty III. Inne publikacje 58. Cieśliński S.: Tłumaczenie pracy doc. dr Emila Zemana (CSSR) Główne zasady leczenia wojennych zranień pęczerza (Hlavni zasady leceni poraneni moceveho mechyre). Biul. WAM, 1959, supl. IV, 1: 52-56. — 59. Panasiewicz K., Cieśliński S„ Leńko 3-- Guzy pęcherza moczowego wśród robotników zatrudnionych przy przeróbce niektórych amin aromatycznych (anilina, benzydyna, alfa i betanaftylamina). Profilaktyka w medycynie przemysłowej 1961: 271-274, wiodąca rola dwóch pierwszych autorów. — 60. Fialkowski G., Cieśliński S., Leńko J., Zajgner 3\\\'., Ziemba L.\\\\ Kropelkowa urografia. Pamiętnik XXIII Zjazdu Naukowego Radiologów Polskich 1968 cz. II: 177- 179, równorzędny udział wszystkich autorów. IV. Nie opublikowane prace, w tym oczekujące na publikację, prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy V. Patenty VI. Prace nie przeznaczone do druku — zastrzeżone 61. Cieśliński S., Leńko3\\\'■\\\'■ Instrukcja o organizacji i pracy zespołu urologicznego 1961, równorzędna rola obu autorów.

PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO

DOKTORA HABILITOWANEGO

I. Oryginalne, opublikowane prace twórcze 62. Leńko J., Cieśliński S.: Przypadek nierozpoznanego ciężkiego urazu cewki i stercza Biul. WAM, 1968, XI, 4: 499- 502, równorzędna rola obu autorów. — 63. Cieśliński S., Wochna Z., Sieczkowski J., Men B.: Zaburzenia w oddawaniu moczu u chorych z tętniakami mózgu. Biul. WAM, 1969, XII, 2: 263-269, wiodąca rola pierwszego autora. — 64. Leńko J., Markiewicz K., Cieśliński S., Trznadel K.: Możliwość zastosowania dializy pozaustrojowej w warunkach polowych. Lek. Wojsk., 1971, XLVII, 11/12: 1120- 1121, równorzędna rola wszystkich autorów. — 65. Leńko J., Cieśliński S., Miękoś E.\\\\ Niedorozwój nerek (Hypoplasia renum). Ocena porównawcza rozpoznawania, przebiegu klinicznego i leczenia. Biul. WAM, 1973, XVI, 2: 257-269, równorzędna rola wszystkich autorów. — 66. Cieśliński S.: Operacje z powodu kamicy górnych dróg moczowych. Biul. WAM, 1974, XVII, 1: 151- 159. — 67. Cieśliński S., Miękoś E.: Hypoplasia renum: a comparative study of diagnosis, clinical course and management. Int. Urol. Nephrol., 1975, 7, 1: 33-38, równorzędna rola obu autorów. — 68. Leńko J., Cieśliński S„ Mądry K., Miękoś E., Leńko Z., Jankowska H:. Ocena przydatności Chlorhexidinum Gluconicum 20\\\",, do wyjaławiania sprzętu urologicznego. Biul. WAM, 1975, XVIII, 3: 318-322, równorzędna rola wszystkich autorów. — 69. Leńko J., Cieśliński S., Miękoś E., Mądry K., Lutz W., Leńko Z.: Ocena kliniczna preparatu Rubiolizyna. Biul. WAM, 1975, XVIII, 1: 118- 123, równorzędna rola wszystkich autorów. — 70. Leńko J., Cieśliński S., Miękoś E., Mądry K., Leńko Z.: Ocena Kliniczna preparatu Citrolyt. Biul. WAM, 1975, XVIII, 1: 112- 117, równorzędna rola wszystkich autorów. 71. Leńko J., Cieśliński S., Kulig A., Miękoś E., Spychalski E., Leńko Z.: Działanie fali elektro- hydraulicznej na ścianę pęcherza moczowego i cewki moczowej. Pol. Przegl. Chir., 1975, XLVII, 2a: 207-214, współudział w zaplanowaniu pracy i opracowaniu piśmiennictwa. — 72. Leńko J\\\'., Cieśliński S., Leńko Z., Miękoś E., Mądry K., Jankowska H.: Kliniczne zastosowanie preparatu Chlorhexidinum. Gluconicum w urologii. Biul. WAM, 1977, XX, 2: 211-216, równorzędny udział wszystkich autorów. — 73. Leńko J., Miękoś E., Mądry K., Cieśliński S., Jankowska H., Staniaszek J\\\'., Monita VF., Leńko Z: Kliniczeskaja i bakteriołogiczeskaja ocenka preparata. Disteril. Novosti Farmacii i Mediciny, 1977, 2: 79-82, równorzędna rola wszystkich autorów. — 74. Leńko J., Miękoś E., Mądry K., Cieśliński S., Jankowska //., Staniaszek J., Monita W., Leńko Z: Ocena kliniczna i bakteriologiczna preparatu Disteryl. Terapia i Leki, 1977, V, XXVII, 1: 16-20, równorzędna rola wszystkich autorów. — 75. Cieśliński S., Miękoś E., Dec W.: Wyniki leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet sposobem Michona. Biul. WAM, 1977, XX, 4: 434-438, wiodąca rola pierwszego autora. — 76. Leńko J., Mądry K., Cieśliński S., Jankowska H., Staniaszek J., Monita W., Miękoś E., Leńko Z: Ocena kliniczna i bakteriologiczna preparatu Abacil. Terapia i Leki, 1977, V, XXVII, 1: 10-15, równorzędna rola wszystkich autorów. — 77. Cieśliński S., Pietraszun R., Miękoś E.: Analiza operacji z powodu kamicy górnych dróg moczowych. Urol. Pol., 1978, 31,1: 75-79, wiodąca rola pierwszego autora. — 78. Leńko J., Cieśliński S., Miękoś E„ Leńko Z., Monita W.: Wyniki kruszenia kamieni pęcherza moczowego aparatem Urat — 1. Urol. Pol., 1978, 31, 3: 221-223, wiodąca rola pierwszego autora. — 79. Cieśliński S., Kulig A., Spychalski E., Miękoś E.: Lipoan- gioleiomyoma(hamartoma) nerki. Biul. WAM, 1978, XXI, 1; 104- 109, wiodąca rola pierwszego autora. — 80. Miękoś E., Cieśliński S., Barcikowski S., Leńko Z., Monita W., Jankowska H., Staniaszek J., Gontarz W.: Zastosowanie preparatu Abacill II do odkażania skóry pola operacyjnego i wyznaczania granic pola operacyjnego. Biul. WAM, 1979, XXII, 4: 355-358, równorzędna rola wszystkich autorów. 81. Miękoś E., Spychalski E., Cieśliński S., Sikorski A., Leńko Z., Monita W., Brocki M.: Ocena radiologiczna i patomorfologiczna nerki królika po częściowej resekcji miąższu aparatem UO-60. Urol. Pol., 1980, 33, 2: 113-117, wiodąca rola pierwszego autora. — 82. Cieśliński S., Sikorski A. Maziarz Z.: Przydatność badania radioizotopowego 133-Xe w diagnostyce różnicowej niektóych schorzeń pęcherza moczowego. Urol. Pol., 1980, 33, 3: 281-284, wiodąca rola pierwszego autora. — 83. Markiewicz K., Cieśliński S., Tuchendler J.: Uzdrowiskowe leczenie kamicy moczowej w Lądku Zdroju. Problemy Uzdrow., 1980, 3 (149): 37- 41, równorzędna rola wszystkich autorów. — 84. Markiewicz K., Miękoś E., Tuchendler J., Cieśliński S., Zach E.: Balneologisch-klimatische Behandlung der Nierensteinkrankheit in Badeort Lądek Zdrój. Ztschr. Physiother., 1982, 34, 6: 389- 393, równorzędna rola wszystkich autorów. — 85. Miękoś E., Cieśliński S., Monita Ił7., Lesiewicz H., Jażdżewski B.\\\\ Chlorhexidinum Gluconicum 20\\\",, Polfa — za- stosowanie w chirurgii polowej, Lek. Wojsk., 1982, LVIII, 1/2: 6- 10, równorzędna rola wszystkich autorów. — 86. Lesiewicz H., Cieśliński S.: Millin\\\'s retropubic prostatectomy Int. Urol. Nephrol., 1985, 17, 3: 341-348, równorzędna rola obu autorów. — 87. Lesiewicz H., Cieśliński S.: Powikłania odległe po adenomektomii metodą Millna Urol. Pol., 1985, 38, 2: 113-117, równorzędna rola obu autorów. — 88. Lesiewicz H., Cieśliński S.: Stan potencji i ejakulacji po adenomektomii metodą Millina Lek., Wojsk., 1984, LX, 11 12: 668-672, równorzędna rola obu autorów. II. Podręczniki i skrypty 89. Cieśliński S., Barcikowski S., Kozłowski B., Dancewicz R., Kaczorowski K., Andrzejewski S., Majka A., Grzelak E.: Charakterystyka obrażeń wojennych, droga ewakuacyjno-lecznicza, ogólne zasady po- stępowania i kolejność ewakuacji rannych. Wybrane zagadnienia z chirurgii polowej — skrypt dla lekarzy i studentów — do użytku wewnętrznego — red. Cieśliński S., Barcikowski S., WAM, 1978: 5-33, równorzędna rola wszystkich autorów w opracowaniu tekstu, wiodący dwóch pierwszych w redakcji całości. — 90. Cieśliński S., Leńko J., Monita W\\\'.: Urazy wojenne układu moczowego i męskich narządów płciowych. Wybrane zagadnienia z chirurgii polowej — skrypt dla lekarzy i studentów — do użytku wewnętrznego WAM, 1978: 184-217, wiodąca rola pierwszego autora. 91.Cieśliński S., Miękoś E., Monita W.: Urazy wojenne narządów układu moczopłciowego. Rozdział skryptu pt.: Chirurgia Polowa WAM 1981, wiodąca rola pierwszego autora. — 92. Cieśliński S., Trznadel K.: Choroby nerek i dróg moczowych. Rozdział w pracy zbiorowej pt.: Wybrane zagadnienia z medycyny zapobiegawczej pod redakcją J. Bończaka MON, W-wa, 1982, 115-124, równorzędna rola obu autorów. — 93. Cieśliński S.: Urazy układu moczopłciowego. Rozdział w pracy zbiorowej pt.: Wybrane zagadnienia z medycyny zapobiegawczej pod redakcją J. Bończaka. MON, W-wa, 1982: 181-184. III. Inne publikacje 94. Leńko J., Cieśliński S.: Kierunki rozwojowe urologii radzieckiej. Biul. WAM, 1968, supl. IV, 12: 72, równorzędny udział obu autorów. — 95. Wochna Z., Cieśliński S.: Zagadnienie orzecznictwa wojs- kowo-lekarskiego u żołnierzy z kamicą moczową. Biul. WAM, 1972, supl. IV, 18: 31-42, równorzędna rola obu autorów. — 96. Cieśliński S., Leńko J.: Perspektywy rozwojowe urologii wojskowej. Biul. WAM, 1974, supl. IV, 21: 166-171, wiodąca rola pierwszego autora. — 97. Cieśliński S., Leńko J.: Leczenie etapowe rannych i chorych z ostrą niedomogą nerek. Biul. WAM, 1974, supl. IV, 21: 176-181, wiodąca rola pierwszego autora. — 98. Leńko J., Cieśliński S„ Leńko Z., Miękoś E., Mądry K., Jankowska H.: Bacteriological evaluation and clinical application of Chlorhexidinum Gluconicum 20% in urological surgery. Restistance of microorganisms to disinfectants, Second International Symposium, Poznań, Poland, 1975: 93- 95, równorzędna rola wszystkich autorów. — 99. Leńko J., Mądry K., Jankowska H., Staniaszek J., Cieśliński S., Miękość E., Leńko Z.: Primienienie Abacila dla sterilizacji ruk operirujuszczego kollektiwa i kozi operirujemego polja pri urołogiczeskoch operacjach. Resistance of microorganisms to disinfectants, Second International Symposium, Poznań, Poland, 1975: 97-98, równorzędna rola wszystkich autorów. — 100. Miękoś E., Cieśliński S., Modrzewski A., Strzyżowski J.: Zamknięte urazy nerek. Pam. Nauk Szkol. Konferencji Urologów WP, Poznań, 1979: 251-258, wiodąca rola pierwszego autora. 101. Miękoś E., Cieśliński S„ Leńko Z., Monita W., Staniaszek J\\\'.: Use of the Preparation Abacil II for the preoperative skin disinfection and demarcation of the surgical site. Resistence of Gram-negative rods. Proceedings of the Pourth International Symposium, Poznań, Poland 1980: 171-172, równorzędna rola wszystkich autorów. — 102. Cieśliński S., Miękoś E., Monita W.: Zabezpieczenie urologiczne współczesnego pola walki. Biul. WAM, 1982, supl. IV, 22: 108-110, wiodąca rola pierwszego autora — 103. Cieśliński S., Markiewicz K.: Jubileusz płk prof. zw. dr. med. Jana Leńko. Biul. WAM, 1977, XX, 2: 226-236, równorzędna rola obu autorów. — 104. Miękoś E., Cieśliński S., Leńko Z., Monita W., Staniaszek J., Jaidiewski B., Lesiewicz H.: Przydatność Chlorhexidinum Glucenicum 20\\\"o dia celów wojskowej służby zdrowia. Opracowanie służbowe dla Łódzkich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa\\\", 1979, wiodąca rola pierwszego autora. — 105. Cieśliński S., Leńko Z., Miękoś E., Monita W., Panasiewicz K.: Występowanie kamicy moczowej, stanów zapalnych dróg moczowych oraz innych chorób układu narządów moczowych u pracowników Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku o dużym narażeniu zawodowym, w: Ocena stanu zdrowia i skutków narażenia zawodowego pracowników M.Z.R.iP. w Płocku. Dokumentacja zbiorcza prac etapu 1978: 60- 68, wiodąca rola pierwszego autora. — 106. Cieśliński S., Leńko Z., Miękoś E., Monita W., Panasiewicz K., Lesiewicz H., ZajgnerJ.: Zachorowalność urologiczna wśród pracowników Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Część II w: Ocena stanu zdrowia i skutków narażenia zawodowego pracowników M.Z.R.iP. w Płocku. Dokumentacja zbiorcza prac etapu 1979: 165- 175, równorzędny udział wszystkich autorów. — 107. Cieśliński S., Monita W., Leńko Z., Miękoś E., Lesiewicz H., Grandę G., ZajgnerJ.: Zachorowalność urologiczna wśród pracowników Mazowiec- kich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku w: Dokumentacja zbiorcza prac etapu 1980: 105- 110, równorzędny udział wszystkich autorów. — 108. Miękoś E., Cieśliński S., Staniaszek J., Leńko Z., Monita W., Lesiewicz H., Jażdżewski B.: Chlorhexidinum Gluconicum 20\\\"o „Polfa\\\" — zastosowanie w chirurgii polowej, Łódź, 1981: 1-83 (skrypt do użytku wewnętrznego), wiodąca rola pierwszego autora. — 109. Cieśliński S.: Nowe metody operacji urologicznych. Biul. WAM, 1972, supl. IV, 18: 65- 100. — 110. Barcikowski S., Dancewicz R., Gontarz W., Kozak J., Cieśliński S.: Współudział w opracowaniu — inicjatywa w podjęciu nowego ważnego z punktu widzenia wojskowej służby zdrowia problemu. Stłuczenie płuca, patofizjologia, rozpoznawanie i leczenie Pneumonologia Pol., 1979, XLVII, 6: 4- 15. 111. Cieśliński S.: Postępowanie lecznicze w zaawansowanych guzach nerek, Pam. Konf. Nauk. Szkol. Urologów WP. Poznań 1979: 94- 130. IV. Nie opublikowane prace w tym oczekujące na publikację, prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy V. Patenty VI. Prace nie przeznaczone do druku — zastrzeżone 112. Leńko J., Cieśliński S.: Instrukcja o organizacji i pracy zespołów urologicznych 1968, równorzędny udział obu autorów. — 113. Leńko J., Markiewicz K., Cieśliński S., Trznadel K.: Sztuczna nerka przystosowana do warunków polowych. Biul. WAM, 1969, supl. III: 87-90 (numer tajny), równorzędna rola wszystkich autorów. — 114. Wochna Z., Cieśliński S., Monita W.: Kamica moczowa u żołnierzy w świetle obowiązujących przepisów orzecznictwa wojskowo-lekarskiego. Biul. WAM, 1970, supl. III: 60, wiodąca rola pierwszego autora. — 115. Leńko J\\\'., Cieśliński S.: Opracowanie wytycznych pracy grupy wzmocnienia urologicznego Frontu — 1974, równorzędny wkład obu autorów. — 116. Leńko J., Cieśliński S.: Opracowanie zestawów dla grupy wzmocnienia urologicznego Frontu — 1974, równorzędny wkład obu autorów. — 117. Monita W., Cieśliński S.: Propozycje zmian w sposobie udzielania specjalistycznej pomocy urologicznej oraz w obsadzie etatowej i wyposażeniu w sprzęt na etapach ewakuacji medycznej. Konf. Naukowa Org. Oehr. Zdr. Wojska — 1976, równorzędna rola obu autorów. — 118. Cieśliński S., Monita W.: Wyposażenie etapów ewakuacji medycznej w sprzęt, narzędzia i leki urologiczne w opracowaniu służbowym „Urazy bojowe\\\" — 1977, wiodąca rola pierwszego autora — też redaktor całości opracowania. — 119. Cieśliński S., Monita W.: Potrzeby etatowe w urologii w opracowaniu służbowym „Urazy bojowe\\\" — 1977, wiodąca rola pierwszego autora — też redaktor całości opracowania. — 120. Cieśliński S„ Leńko J., Monita W.: Urazy wojenne układu narządów moczowych i męskich narządów płciowych w opracowaniu służbowym „Urazy bojowe\\\" — 1977, wiodąca rola pierwszego autora — też redaktor całości opracowania. 121. Alexandrowicz A., Cieśliński S.: Powiedienije s wojennymi trawmami moczewoj sistemy. Sympozjum Urologów Wojskowych Armii Układu Warszawskiego na temat: Leczenie etapowe urazów narządów moczowo-płciowych i miednicy, Sofia, 1978. — 122. Cieśliński S., Alexandrowicz A.: Sprawozdanie z Sympozjum Urologów Wojskowych Armii Układu Warszawskiego, Sofia, 1978, równorzędny wkład obu autorów w oba opracowania. — 123. Cieśliński S.: Wstęp do opracowania służbowego „Urazy bojowe\\\" — 1978.

adres autorów

lek. med. Grzegorz Krzyżanowski
95-200 Pabianice, ul. Karolewska 68
Oddział Urologiczny Szpitala Miejskiego