PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sprawozdanie z V zjazdu naukowego Węgierskiego Towarzystwa Urologicznego i Nefrologicznego 11-13.X.79 Debrecen
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1980/33/3.

autorzy

Mirosław Kazoń

Zjazd ten, zorganizowany przez Klinikę Urologiczną Uniwersytetu w Debreczy-nie, kierownik — prof. Józef Pinter, zgromadził, prócz ok. 200 urologów węgier­skich, także kilkudziesięciu urologów z innych krajów, a mianowicie: z Bułgarii, Grecji, Holandii, Iraku, Jugosławii, NRD, Polski, RFN, Rumunii, Szwajcarii i Związku Radzieckiego. Zupełnie przypadkowo reprezentowałem polską urologię sam jeden.

Dnia ll.X. czyli pierwszego dnia obrad omawiano pierwszy temat główny pt. ,,Doraźne zaopatrzenie obrażeń narządu moczowego. Obrady toczyły się jednocześ­nie na dwóch salach. Językami obrad były: niemiecki, angielski, rosyjski i wę­gierski, a tłumaczenia były bezpośrednie. Referenci przedstawili dorobek wielu znanych ośrodków.

Z nowości diagnostycznych stosuje się w urazach nerek badania za pomocą gamma kamery i ultrasonografię. Badania te wysunęły się na czoło badań wielu narządów, wypierając na plan drugi badania naczyniowe. Trzeba jednak mocno podkreślić, że w urazach nerek, jak dotychczas tradycyjna arteriografia jest ba­daniem podstawowym. Tylko w tych szpitalach, które nie mają możliwości wy­konania badania naczyniowego — ocenę urazu nerki opieramy na badaniu kli­nicznym i urografii. W leczeniu urazów nerek obowiązuje rozsądny konserwa­tyzm. Zaopatrzenie rozerwanej (rozkawałkowanej) nerki stanowi nadal trudny problem techniczny. W ostatnich dwóch dziesięcioleciach wprowadzono do użycia — w celu zespolenia nerki — kleje chirurgiczne. We Francji jest w użyciu klej tkankowy, sporządzany doraźnie wg specjalnej receptury, będący mieszaniną for­maliny, żelatyny i rezorcyny. W Austrii udało się sporządzić klej fibrynowy. W wielu krajach świata używa się klejów cyanoakrylowych w RFN — Histoakryl-blau firmy Braun-Melsungen Polski klej chirurgiczny „Chirurcoll'' Polfa (ester n-buty-lowy kwasu 2 cyanoakrylowego) od dwóch lat nie jest wytwarzany. Kazoń przed­stawił wyniki zastosowania polskiego kleju „Chirurcoll" w urazach nerek, w tym prawie 3 letnią obserwację chorego, któremu uratowano życie przez sklejenie rozkawałkowanej jedynej nerki polskim „Chirurcollem".

W urazach skojarzonych, w obrażeniach wielonarządowych, przyjmuje się na­stępujące zasady postępowania: w jednoczesnych urazach centralnego układu ner­wowego i nerki — w pierwszej kolejności zaopatruje się uszkodzony mózg, podob­nie, w urazach klatki piersiowej i nerki — najpierw zaopatruje się obrażenie w obrębie klatki piersiowej. Uraz narządów wewnątrzotrzewnowych i układu mo­czowego należy zaopatrzyć jednoczasowo Przezotrzewnowo. Uszkodzenie narządu ruchu i narządu moczowego powinno być, jeśli można zaopatrzone w czasie jed­nego zabiegu. Wyjątek od tych reguł stanowić mogą wyłącznie krwotoki zagra­żające życiu i rozkawałkowanej nerki, a szczególnie uszkodzonej, lub oderwanej szypuły naczyniowej nerki. Cięższe urazy nerek lepiej jest zaopatrzyć Przez­otrzewnowo, ze względu na przejrzysty obraz dużych naczyń.

Chory z obrażeniami wielonarządowymi powinien leżeć w takim oddziale, w któ­rym będzie miał zapewnioną najlepszą pomoc w zakresie obrażeń najważniej­szych dla życia.

W drugim dniu obrad 12.X. — omawiano wyniki leczenia operacyjnego prze­rostu gruczołu krokowego.

Z przedstawionych referatów wynikało jasno, że w wielu ośrodkach operuje się „tradycyjnie" krwawo, tj. przez otwarcie pęcherza, lub torebki gruczolaka, nato­miast w wielu nie tylko wysoko rozwiniętych krajach świata, ale i krajach na­szego obozu wykonuje się przezcewkową elektroresekcję gruczolaka, w niektó­rych ośrodkach doszczętną. U nas w Polsce jedynym takim ośrodkiem, w którym przerost gruczołu krokowego leczy się wyłącznie przez elektroresekcję przezcew­kową jest Odział Szkodnego w Katowicach. Z wypowiedzi referentów jasno wy­nikało, że nawet w ośrodkach, w których elektroresekcja jest wykonywana od lat jest ona zabiegiem dominującym, a nie wyłącznym. Nadał najpoważniejszym powikłaniem po prostatektomii jest krwotok z loży po wyłuszczonym gruczolaku. Stosuje się następujące sposoby zatrzymania tego krwawienia: tamponada loży za pomocą gazików, ucisk loży za pomocą cewnika z balonem, elektrokoagu-lację krwawiących naczyń, zaopatrzenie krwawiących naczyń przez podkłucia szwami wchłaniającymi się (katgut, dexon), przez okłucie loży czasowym silkowym szwem hemostatycznym, usuwanym po 2—3 dobach. Ten ostatni sposób jest mało praco- i czasochłonny dla pielęgniarek, w porównaniu ze stosowaniem przepływu i płukania cewników za pomocą strzykawki.

Niektóre doniesienia były poświęcone przedstawieniu wyników prostatektomii u chorych powyżej 80 lat. Bardzo pomocnym jest wówczas znieczulenie nadopo-nowe, lub rdzeniowe, oraz wczesne uruchamianie chorych.

Podkreślono niekorzystny wpływ na zakażenie pooperacyjne i gojenie się rany — cewnika „na stałe" w okresie przedoperacyjnym. Nierzadko chorzy miesiącami czekają na miejsce na operację, mając cewnik. Im dłużej pozostaje cewnik, tym na ogół dłużej trwa walka z zakażeniem po operacji.

Leczenie kryochirurgią jest na razie luksusem, ze względu na koszt aparatury i niewiele ośrodków dysponuje tymi możliwościami. Trzeba to przypomnieć, że u nas w kraju nie stosujemy kryochirurgii w urologii, natomiast na Węgrzech tę metodę leczenia stosują w kilku klinikach.

Dobrze rozbudowany i z dużymi tradycjami przemysł farmaceutyczny węgier­ski produkuje preparaty gestagenowe dla chorych z przerostem gruczołu kroko­wego np. hydroxyprogesteron. Na Węgrzech istnieją tradycyjne zakłady farma­ceutyczne o dawnych nazwach jak np.: Gedeon Richter, Chinoin i in.

Na zakończenie drugiego dnia obrad odbyła się Konferencja Okrągłego Stołu, w której podsumowane zostały wyniki, przedstawione w wielu tradycyjnych referatach. W wytycznych dotyczących diagnostyki przedoperacyjnej postulowano oznaczenie szybkości przepływu moczu przez cewkę za pomocą uroflowmetrii, a oznaczanie ilości zalegającego moczu w pęcherzu — za pomocą badań radio­izotopowych. Przedstawiono granice ryzyka operacyjnego (granice mózgowe, ser­cowe).

O wyborze metody operacji powinny decydować: 1) doświadczenie operatora, 2) warunki anatomiczne ogólne chorego — wiek i otyłość, 3) warunki miejscowe, czyli wielkość i położenie gruczolaka.

Znieczulenie po prostatektomii. Poświęcono temu zagadnieniu sporo uwagi. Duży nacisk położono na znieczulenie nadoponowe. Wydaje się, że Węgrzy nie odczuwają takiego braku igieł do znieczulenia, jak my. Dla przypomnienia warto dodać, że nieodpowiednie, czyli zbyt grube igły powodują przykre bóle głowy u chorych po wykonaniu znieczulenia takimi igłami.

W Klinice Urologicznej w Budapeszcie wykonano ostatnio następujące operacje przerostu stercza, a mianowicie: 90 prostatektomii, 85 doszczętnych elektroresekcji i tylko 50 paliatywnych elektroresekcji.

Trzeci dzień obrad — 13.X. — poświęcony był omawianiu tematów wolnych i wyświetlaniu filmów naukowych.

W tematycznie ułożonych grupach referatów omawiano następujące zagadnie­nia: nowoczesną diagnostykę raka stercza, pozaustrojową naprawę nerki, operacje nerki w hypotermii, oraz możliwości operacji w niewydolności nerek.

Z nowości w diagnostyce raka stercza wymienić należy badania radioizotopowe i immunologiczne. Były też doniesienia na temat leczenia raka stercza za pomocą estracytu.

Przedstawiono 5 filmów naukowych. Dotyczyły one zewnątrz- i wewnątrzustro­jowej („na ławie" i „in situ") operacji nowotworu nerki, operacji spodziectwa z za­stosowaniem kleju tkankowego i prostatektomii.

Erdmann z Rostoku przedstawił film o pozaustrojowej operacji raka jedynej nerki. Był on zdania, że kamica koralowata nie jest wskazaniem do pozaustro­jowej naprawy nerki. Idealnym wskazaniem do operacji „na ławie" jest rak je­dynej nerki.

Ten Cate i Harry W. z Amsterdamu przedstawili organizację postępowania z cho­rymi, którzy mają przetoki moczowe. W krajach Europy Zachodniej i Ameryki

Północnej zorganizowano Towarzystwo Chorych z Przetokami Moczowymi. Chodzi tu m.in. o instruktaż, zaopatrzenie w sprzęt, publikacje, spotkania i in.

Zjazd w Debreczynie urozmaicony był wieloma imprezami towarzyszącymi, m.in Wycieczką do słynnej miejscowości Tokaj, oraz do Hortobagy w sercu Puszty.

adres autorów

02-562 Warszawa
Odolańska 32 m 2