PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wpływ pochodnych kwasu 2-cyjanoakrylowego na przydankę moczowodu świni
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1981/34/1.

autorzy

Andrzej Musierowicz, Bogusław Musiatowicz, Ireneusz Michaś
Klinika Urologii Instytutu Chirurgii AM w Białymstoku
Kierownik: doc. dr hab. med. A. Musierowicz
Zakład Anatomii Patologicznej Instytutu Biostruktury AM w Białymstoku
Kierownik: prof. dr hab. med. H. F. Nowak
Lecznica Zwierząt w Choroszczy
Kierownik: dr med. wet. I. Michaś

streszczenie

U 10 16-tygodniowych świń po operacyjnym odsłonięciu środkowego odcinka moczowodu pokrywano jego przydankę cienką warstewką Chi­rurcollu na odcinku około 2 cm.
Po 1/2 roku nie stwierdzono zmian makro ani mikroskopowych w ścianie moczowodu jak również w górnych drogach moczowych opero­wanych zwierząt.

Wyciekający mocz przy nieszczelnej ranie moczowodu może być powodem powstania rozległej blizny, zrostów w samej ścianie moczowodu, jak również w tkance okołomoczowodowej. Opisane zmiany zaburzają prawidłową perystaltykę moczowodu, prowadzą do atonii, poszerzenia moczowodu, a następnie do wodonercza. Powszechnie znane są własności uszczelniające rany pochodnych kwasu 2-cyjanoakrylowego (3, 4, 5). Nadal budzi jednak wątpliwość, czy spolimeryzowany Chirurcoll zasto­sowany w tym celu na ranę moczowodu nie będzie również zaburzać prawidłowej funkcji moczowodu, najpierw przez usztywnienie ścian mo­czowodu, a później przez pobudzenie fibroblastów do powstania nad­miernego bliznowacenia (3, 6).

Niniejsze doniesienie jest próbą znalezienia odpowiedzi na to pytanie.

Materiał i metody

Doświadczenia przeprowadzano na 10 świniach w wieku około 16 tygodni. W narkozie dożylnej tiopentalem 5 mg/kg ciężaru ciała osłaniano z cięcia skośnego lędźwiowego środkowy odcinek moczowodu. Następnie na przydankę moczowodu na odcinku 2 cm nakładano cienką warstwę Chirurcollu — F Polfa. Po upewnieniu się, że klej uległ polimeryzacji odprowadzano moczowód w jego loży. Czarnymi szwami z plecionki, za­kładanymi na tkankę okołomoczowodową, oznaczano miejsce zastosowa­nia Chirurcollu. Po upływie 1/2 roku zwierzęta zabijano w rzeźni, gdzie pobierano do badań cały układ moczowy. Oceny makroskopowej doko­nywano na miejscu. Sprawdzano dokładnie okolicę gdzie stosowano klej.

Do badań mikroskopowych pobierano wycinki z nerki, moczowodów ze szczególnym uwzględnieniem odcinka zaznaczonego czarnymi szwami traktując drugą stronę jako kontrolę. Wycinki utwardzano w zobojęt­nionej formalinie i barwiono heomtoksyliną i eozyną.

Wyniki

Wszystkie zwierzęta zabieg i narkozę zniosły dobrze. Rany goiły się przez rychłozrost. Wzrost i przybór ciężaru ciała był u wszystkich pra­widłowy. Makroskopowo w 1/2 roku od zabiegu nie stwierdzono zmian w układzie moczowym. W okolicy oznakowanych miejsc nie wykryto obecności spolimeryzowanego kleju. W obrazie mikroskopowym ściana moczowodu w miejscu zastosowania Chirurcollu była prawidłowa (ryc. 1).

Dyskusja

Jak wynika z przeglądu piśmiennictwa nie wszyscy autorzy uzyskiwali korzystne wyniki zaopatrując rany po nacięciu moczowodu za po­mocą pochodnych kwasu 2-cyanoakrylowego (1, 2, 5, 6). Celem oceny własnej postanowiliśmy na początku przebadać zachowanie się samej nieuszkodzonej przydanki moczowodu na działanie Chirurcollu-F Polfa w dłuższej obserwacji. W 1/2 roku po nałożeniu cienkiej warstwy kleju na przydankę moczowodu u świni nie obserwowaliśmy zmian mikrosko­powych ani makroskopowych w jego ścianie, ani w drogach moczowych powyżej tego miejsca. Wydaje się słusznym w następnym etapie prze­śledzić zachowanie moczowodu po zbliżeniu jego rany szwami katgu­towymi i uszczelnieniu w formie mostka Chirurcollem. Takie postępo­wanie powinno zapewnić szczelność rany, ale istnieje możliwość powsta­nia rozległej blizny, złogów na spolimeryzowanym kleju, które spowo­dują zaburzenia perystaltyki moczowodu. Tego rodzaju doświadczenia i uzyskane z nich wyniki będą tematem innego doniesienia.

Wnioski

1. Chirurcoll-F Polfa nałożony cienką warstwą na około 2 cm odcinek przydanki moczowodu świni po 1/2 roku nie wywołuje uchwytnych zmian morfologicznych w moczowodzie ani w górnych drogach moczowodowych.

piśmiennictwo

  1. Cobb B.: Tissue glue uretroplasty. Inv. Urol., 1966, 4, 197—202.
  2. Kazak J., Flanagan M., Mac Donald J.: Combinet suture and methyl-2-cyanoakrylate mo nomer for reanestomosis of the ureter. J. Urol., 1968, 99, 564—571.
  3. Kuś H., Nosz:zyk W.: Konferencja okrągłego stołu na temat: Syntetyczne kleje tkankowe. Polim. Med., 1972, 2, 9—18.
  4. Musierowicz A.: Kleje tkankowe w urologii (praca w druku).
  5. Prozumet A.: Biezszownoje sojedimenije tkaniej klejem pr ioperacjach na moczowych organach. Urol. i Nefrołog., 1966, 31, 34—'37.
  6. Rather P., Poser W.: Gewebklebstoffe in der Medizin. W. Goldman-Munchen — 1972.