PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Anna Boguszewska-Bączkowska

Urologia Polska 1982/35/3-4

Kliniczna ocena śródoperacyjnej biopsji nerek u dzieci z zespołem nerczycowym
Mieczysław Fryczkowski, Alicja Kobierska-Szczepańska, Anna Boguszewska-Bączkowska