PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maciej Chwaliński

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Cystektomia (cystoprostatektomia) u chorych na miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy, poddanych neoadjuwantowej chemioradioterapii
Wojciech Rogowski, Maciej Chwaliński, Janusz Olędzki, Rafał Sopyło, Marek P. Nowacki