PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Martin Hrabec

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Porównanie wyników biopsji stercza wykonywanej z wykorzystaniem jedno- i dwupłaszczyznowej ultrasonografii przezodbytniczej
Kamil Belej, Martin Hrabec, Richard Fiala, František Zátura