PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Yaroslav P. Bobak

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 9.1 - Ekspresja białka Ruk/CIN85 w komórkach guza nerki
G. Yu. Shuvayeva, Yaroslav P. Bobak, O. M. Mayevska, N. I. Igumentseva, M. L. Barska, R. Z. Sheremeta, Andriy Zuravthak, Alexander Shulyak, V. L. Buchman, Ludmila B. Drobot

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ekspresja genu ruk/cin85 w komórkach łagodnego rozrostu stercza i raka stercza
G. Yu. Shuvayeva, Yaroslav P. Bobak, N. I. Igumentseva, N. A. Dultseva, O. M. Mayevska, A. Zhuravchak, R. Z. Sheremeta, Alexander Shulyak, V. L. Buchman, L. B. Drobot