PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 10.2 - Zespół kotwiczenia rdzenia kręgowego: od urodynamiki do neurochirurgii
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Paweł Kroll, Krzysztof Strzyżewski, Andrzej Jankowski
Katedra Chirurgii Dziecięcej, Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej AM w Poznaniu

streszczenie

Cel pracy. Analiza objawów neurourologicznych u pacjentów z zespołem zakotwiczenia rdzenia kręgowego (ZZRK).
Materiał i metody. Czterdzieści dwoje dzieci (19 chłopców, 23 dziewczynki w wieku od roku do 15 lat) z (ZZRK) operowanych w naszym szpitalu. U dwunastu z nich stwierdzono wtórne kotwiczenie po operacjach wady dysraficznej, u trzynastu tłuszczak okolicy lędźwiowo-krzyżowej, u jednego guz dysontogenetyczny, u czworga dzieci zdwojenie rdzenia, w dwunastu przypadkach occult spinal dysraphism. U wszystkich pacjentów wykonano diagnostykę neuro-urologiczną z badaniami urodynamicznymi, zdjęciami RTG odcinka L/S, oraz KT lub/i NMR.
Wyniki. Wszyscy pacjenci operowani z powodu ZZRK mieli objawy nieprawidłowej czynności układu moczowego w fazie gromadzenia lub/i wydalania moczu. Dzieci z wtórnym kotwiczeniem po operacjach wad dysraficznych były uprzednio leczone z powodu znanych zaburzeń czynności pęcherza moczowego. U dzieci tych stwierdzano narastanie zaburzeń w kontrolnych badaniach urodynamicznych. W dwunastu przypadkach occult spinal dysraphism objawy nieprawidłowej czynności pęcherza były powodem rozpoczęcia postępowania diagnostycznego. W tej grupie: siedmiu pacjentów skierowano do naszego szpitala z powodu wtórnego moczenia nocnego, pięcioro dzieci z powodu uporczywych objawów zespołu nadreaktywnego pęcherza. U sześciorga z nich stwierdzano także w wywiadzie popuszczanie moczu, u siedmiorga nawroty zakażeń układu moczowego. U wszystkich z nich stwierdzono poważne zaburzenia w badaniach urodynamicznych. Dalsza diagnostyka pozwoliła na ustalenie nieprawidłowości budowy pod postacią ZZRK, prowadząc do leczenia operacyjnego.
Wnioski. Objawy nieprawidłowej czynności układu moczowego mogą być pierwszymi objawami zespołu zakotwiczenia rdzenia kręgowego. Dzieci z wtórnym moczeniem nocnym lub wtórnym popuszczaniem moczu w dzień powinny być diagnozowane z uwzględnieniem możliwego tła neurogennego.