PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Spinal-injured neurogenic bladder antysepsis (SINBA) trial
Article published in Urologia Polska 2007/60/4.

authors

Lee BB, Haran MJ, Simpson JM, Murial O, Rutkowski SB
Middleton JW: Spinal Cord 2007, 45, 542-550

summary

Cel pracy. Celem pracy było ustalenie, czy hipuran metenaminy (HM) lub tabletki żurawinowe zapobiegają zakażeniu dróg moczowych u pacjentów z pęcherzem neurogennym, będącym następstwem urazu rdzenia kręgowego.

Projekt badania. Podwójnie ślepa, randomizowana próba kliniczna z dwuletnim okresem rekrutacji, trwającym od listopada 2000 roku, i sześciomiesięcznym okresem kontrolnej obserwacji.

Materiał i metoda. Do udziału w badaniu zaproszono 543 pacjentów z urazem rdzenia kręgowego; 305 (56%) wyraziło pisemną zgodę. Chorzy spełniający kryteria, to chorzy z pęcherzem neurogennym oraz ustabilizowanym sposobem postępowania. Testowane preparaty w postaci tabletkowej nie różniły się wyglądem i smakiem. Dzienna dawka MH: 2 x 1 g; preparatu żurawiny: 2 x 800 mg. Wynik próby oceniano na podstawie czasu pojawienia się objawowego zakażenia dróg moczowych.

Wyniki. Wielowariantowa analiza ujawniła, że pacjenci zrandomizowani zarówno do grupy zażywającej HM, jak i preparat żurawiny nie wykazywali statystycznie znamiennie dłuższego czasu wolnego od zakażenia w porównaniu z grupą przyjmującą placebo.

Wniosek. Powszechne stosowanie hipuranu metenaminy lub żurawiny nie zapobiega wystąpieniu zakażenia dróg moczowych u chorych z pęcherzem neurogennym po urazie rdzenia kręgowego.

correspondence

Kliniczny Oddział Urologii ŚAM
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
urolog1@infomed.slam.katowice.pl