PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PRZETOKA MOCZOWODOWO-MACICZNA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1987/40/1.

autorzy

Stanisława Spoz, Stanisław Krasoń, Teresa Mizerska
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Kierownik: dr med. S. Krasoń

streszczenie

Opisano chorą z przetoką moczowodowo-maciczną powstałą po cię­ciu cesarskim. Powikłaniem ureterocystoneostomii był ropień około-pęcherzowy i przetoka moczowodowa-skórna. Zaistniała konieczność wykonania nefroureterektomii.

Przetoki moczowodowo-maciczne występują bardzo rzadko. W piśmien­nictwie polskim przetokę moczowodowo-maciczną opisał w 1937 r. Gelb­stein (4), w 1962 r. Zieliński (4), a w 1981 r. Kazoń (3). Cibert i Reval (1) oraz Couvelaire (2) uważają, że przetoki moczowodowo-maciczne są zawsze następstwem cięcia cesarskiego.

OPIS PRZYPADKU

Chorą H. Cz., lat 29 (nr hist. chor. 2574/18930) przyjęto do Kliniki Urologii z innego oddziału urologicznego z powodu przetoki moczowodowo-skórnej w obrę­bie blizny pooperacyjnej.

Po cięciu cesarskim wykonanym 1985-06-09 zauważyła wyciekanie moczu przez pochwę, mimo że mocz oddawała również przez cewkę moczową.

Na podstawie wykonanych badań rozpoznano przetokę moczowodowo-maciczną.

Urografia przedoperacyjna, wykonana w październiku 1985 r. wykazała posze­rzenie lewego układu kielichowo-miedniczkowego oraz lewego moczowodu, który łączył się z macicą, zakontrastowaną w postaci kulistego tworu powyżej pęcherza moczowego (ryc. 1).

Dnia 1985-10-11 wykonano operację polegającą na uwolnieniu moczowodu z licz­nych twardych zrostów i dotarciu do miejsca przewężenia moczowodu. Powyżej przewężenia stwierdzono przetokę łączącą światło moczowodu ze światłem macicy, wycięto przewężony odcinek i wszczepiono następnie do pęcherza moczowego me­todą Politano-Leadbettera.

Po operacji wytworzyła się przetoka moczowo-skórne w bliźnie pooperacyjnej z powodu której chorą przekazano do Kliniki Urologii. Na urogramach stwierdzono brak zacieniowania lewego moczowodu w jego części miedniczkowej (ryc. 2).

Fistulografia wykazała nieregularne przechodzenie środka cieniującego w głąb tkanek miękkich (ryc. 3).

W czasie ponownej operacji w dniu 1986-03-07 stwierdzono ropień okołopęche-rzowy oraz bardzo liczne zrosty i nacieczenia obejmujące cały moczowód aż do miedniczki nerkowej. W tej sytuacji wykonano nefroureterektomię.

OMÓWIENIE

U chorej w następstwie cięcia cesarskiego powstała przetoka moczo­wodowo-maciczna, którą rozpoznano i właściwie leczono. Ze względu na bardzo duże zmiany bliznowato-naciekowe w obrębie tkanek miednicy mniejszej nie było dobrych warunków do wykonania ureterocystoneo­stomii. Stąd negatywny wynik operacji. Powstała przetoka moczowodowo­-skórną doprowadziła do pogłębienia stanu zapalnego, powstania ropnia w obrębie miednicy mniejszej oraz rozległych zrostów obejmujących mo­czowód aż do miedniczki nerkowej. W tej sytuacji konieczna była nefroureteroktomia.

piśmiennictwo

  1. 1. Cibert J., Reval M.: Les lesions traumatiąues de 1'uretere. Masson, Paris, 1959, 105. ? 2. Couvelaoire R.: Nourean precdis de pathologic chirurgicale. Masson, Paris, 1957, 680. ? 3. Kazoń M., Kossakowski J., Proniewski J.: Przypadek prze­toki moczowodowo-szyjkowej powstałej w następstwie cięcia cesarskiego. Gin. Pol., 1981, 52, 2, 183. ? 4. Zieliński J,: Przetoka moczowodowo-maciczna. Gin. Pol., 1962, 33, 863.