PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 8.1 - Synergistyczny efekt cytotoksycznego działania ligandu czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL), terapii fotodynamicznej i/lub cisplatyny na komórki raka pęcherza moczowego w badaniach in vitro
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Ewelina Szliszka 1, Zenon P. Czuba 1, Wojciech Król 1, Aleksander Sieroń 2
1 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu ŚAM w Katowicach
2 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu, ŚAM w Katowicach

streszczenie

Wprowadzenie. TRAIL jest niedawno odkrytą, biologicznie aktywną molekułą należącą do nadrodziny TNF. Ligand ten cechuje zdolność indukowania apoptozy w komórkach nowotworowych, przy braku toksyczności w stosunku do prawidłowych komórek organizmu. To wskazuje na możliwe jego zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej. Jakkolwiek nie wszystkie komórki transformowane są wrażliwe na cytotoksyczne działanie TRAIL. TRAIL-oporne komórki guza mogą zostać uwrażliwione na apoptozę indukowaną TRAIL za pomocą czynników przeciwnowotworowych.
Cel pracy. Autorzy postanowili zbadać efekt cytotoksycznego działania ligandu w kombinacji z terapią fotodynamiczną i/lub cisplatyną w stosunku do TRAIL-opornej linii komórek raka pęcherza moczowego.
Materiał i metody. Przykładem komórek opornych na działanie TRAIL są komórki linii 647V, wywodzące się z nabłonka przejściowego raka pęcherza moczowego. Komórki 647V były inkubowane przez 18 godzin z rhs SuperKillerTRAIL w stężeniu 5, 10 i 50 ng/ml z lub bez uprzedniego działania PDT lub cisplatyny. Cytotoksyczność oznaczano w teście MTT.
Wyniki. Przedstawiane badania potwierdziły oporność komórek linii 647V na działanie ligandu (34,5 ?2,5% zabitych komórek). W dalszej części eksperymentu ocenialiśmy skutek cytotoksycznego działania TRAIL w stężeniu 50 ng/ml w stosunku do badanych komórek raka przejściowokomórkowego po zastosowaniu niskich dawek PDT i/lub cisplatyny. Działanie PDT i/lub cisplatyny znamiennie potęgowało cytotoksyczne działanie ligandu (54,1 ?1,1% - 91?2,4% zabitych komórek).
Wnioski. Przeprowadzone badania wykazały, że terapia fotodynamiczna i/lub cytostatyki mogą przełamywać oporność komórek raka przejściowokomórkowego na działanie TRAIL. Uzyskane wyniki potwierdzają synergistyczny efekt działania TRAIL i zastosowanych czynników przeciwnowotworowych oraz stwarzają możliwość wykorzystania w przyszłości takiej skojarzonej terapii w leczeniu pacjentów z rakiem pęcherza moczowego.